• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia na rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[WA-UW] Ukrainistyka z językiem angielskim, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod WA-UW-S2-URA
Jednostka organizacyjna [WA-UW] Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Ukrainistyka z językiem angielskim
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Marzena Grzybowska m.jaloza@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.ukraina.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Celem studiów magisterskich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa ukraińskiego, posiadających kompetencje językowe (w tym tłumaczeniowe) dotyczące języka ukraińskiego na poziomie C2 wg ESOKJ oraz języka angielskiego na poziomie C1+.

Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich studenci mają możliwość fakultatywnego wyboru i uczestnictwa w praktycznych zajęciach z języka rosyjskiego ( w tym tłumaczeniowych).

Ośrodek badawczo-dydaktyczny Katedry Ukrainistyki jest usytuowany w południowej części miasta. Kampus południowy znajduje się w bliskiej odległości od stacji metra Służew oraz Wilanowska. Jest dobrze skomunikowany z centrum Warszawy i resztą stolicy. Zarówno na studiach licencjackich, jak i na magisterskich zajęcia odbywają się zwykle w godzinach od 8:30 – 15:15, 4-5 dni w tygodniu, w budynku naukowo-dydaktycznym na ul. Szturmowej 4.

Studenci Katedry Ukrainistyki maja możliwość wyjazdów na studia semestralne do uczelni ukraińskich, krajowych (w ramach programu MOST) oraz w krajach UE (w ramach programu ERASMUS).

Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące studiowania na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim znajdują się na stronie internetowej Katedry Ukrainistyki w zakładce Dla Studenta.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku ukrainistyka z językiem angielskim są wyposażeni w pogłębioną wiedzę teoretyczną, ogólnohumanistyczną oraz specjalistyczną z dziedziny językoznawstwa i literaturoznawstwa, które pozwalają na prowadzenie unikatowych badań naukowych w obszarze ukrainistyki. W związku z szerokim spectrum działalności badawczej pracowników KU każdy student ma zapewnioną możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań naukowych oraz uczestnictwa w projektach zespołowych, a także upubliczniania wyników swoich badań na konferencjach naukowych oraz w wydawnictwach katedralnych. Absolwenci wyposażeni są ponadto w umiejętności praktyczne związane z wysokimi kompetencjami językowymi: znajomością języka ukraińskiego na poziomie C2 oraz języka angielskiego na poziomie C1+. Dodatkowym atutem jest umożliwienie zainteresowanym studentom podniesienia kompetencji językowych z zakresu języka rosyjskiego do poziomu B2-C1 (zajęcia fakultatywne). Program studiów przewiduje również kształcenie w zakresie teorii i praktyki translatorskiej, co pozwala na rozwijanie\nabycie kompetencji tłumaczeniowych w zakresie języka wiodącego i dodatkowego. Studia magisterskie na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów II stopnia, legitymujących się znajomością języka ukraińskiego na poziomie co najmniej C1 oraz języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wysokie kompetencje o charakterze specjalistycznym umożliwiają absolwentom studiów magisterskich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim kontynuację nauki na studiach III stopnia lub podjęcie pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie itp.

 

 

Другий ступінь (магістратура)

Україністика з англійською мовою, денна форма, магістратура

Метою навчання є підготовка спеціалістів у галузі українського мовознавства та літературознавства, які володіють лінгвістичними компетенціями (у тому числі перекладацькими) з української мови на рівні C2 та англійської мови на рівні С1+.

Студенти мають можливість брати участь в заняттях з російської мови (включаючи переклад).
Кафедра україністики розташована в центрі міста, неподалік від центрального кампусу, біля Університетської бібліотеки, з хорошим доступом до гуртожитків. Пари зазвичай відбуваються з 8:00 до 16:30, 4-5 днів на тиждень, у будівлі Факультету прикладної лінгвістики, Добра 55.

Студенти Кафедри україністики мають можливість поїхати на семестр в закордонні університети за програмою Erasmus (Хорватія, Німеччина, Угорщина), а також обмінюватися за програмою MOST – з університетами Польщі.

Всю необхідну інформацію щодо вивчення українознавства з англійською мовою можна знайти на сайті Кафедри україністики

Випускники магістратури володіють глибоким теоретичним, загальногуманістичним та фаховим знанням в галузі мовознавства та літературознавства, що дає змогу проводити унікальні наукові дослідження. Завдяки широкому спектру наукової діяльності співробітників Кафедри, кожен студент має можливість займатися індивідуальними науковими зацікавленнями та брати участь у командних проєктах, а також оприлюднювати результати своїх досліджень на наукових конференціях та у публікаціях Кафедри. Випускники мають практичні навички, пов’язані з високими лінгвістичними компетенціями: знання української мови на рівні С2 та англійської мови на рівні С1+. Додатковою перевагою є можливість підвищити свої мовні компетенції в галузі російської мови до рівня B2-C1 (факультативні заняття), а для студентів з України з польської. Навчальна програма також передбачає навчання в галузі перекладознавства та перекладацької практики.

Навчання в магістратурі за напрямом україністика з англійською мовою призначене для випускників різних напрямів першого ступеню навчання (бакалавр), які володіють українською мовою не менше С1 та англійською не нижче В2.

Високі фахові компетенції дають можливість випускникам україністики з англійською мовою навчатися в аспірантурі або працювати в культурних установах, європейських інституціях, які співпрацюють з Україною, неурядових організаціях, ЗМІ тощо.


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Angielski

Zakres egzaminu:

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego. Zakres tematów: bieżące sprawy współczesnego życia kulturalnego i politycznego, zainteresowania i plany kandydata

Łącznie można otrzymać maks. 100 pkt.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna: 20 września 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 21 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 22, 25.09.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:
II termin: 26-27.09.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:
III termin: 28-29.09.2023

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 9