• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[WA-UW] Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod WA-UW-S2-EAK
Jednostka organizacyjna [WA-UW] Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Etnologia i antropologia kulturowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 2 lata
Adres WWW https://www.etnologia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

🇺🇦 II рівень

Studia II stopnia na kierunku etnologia i antropologia oferują pogłębioną refleksję teoretyczną nad rzeczywistością społeczno-kulturową, dając jednocześnie szansę prowadzenia samodzielnych etnograficznych badań terenowych.

Realizowana przez nas etnologia/antropologia kulturowa to nauka żywa, zaangażowana w badanie bieżących problemów społeczno-kulturowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, filozofia). Obie te dziedziny splatają się nierozdzielnie w dydaktyce i w pracach naukowych, prowadzonych w naszym Instytucie. Przedmiot „antropologia kulturowa” bywa realizowany także na innych kierunkach studiów, będąc tam bardziej gabinetową, teoretyczną refleksją nad zjawiskami kultury. Natomiast dla nas etnologia/antropologia jest przygodą – oczywiście akademicką, intelektualną, ale też życiową.

Wykładowczynie i wykładowcy kładą szczególny nacisk na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii rozwoju etnologicznej i antropologicznej myśli teoretycznej. Osoby uczestniczące w studiach poznają także zaawansowaną metodologię charakterystyczną dla etnologii i antropologii kulturowej. Oprócz tego mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań dzięki bogatej ofercie przedmiotów dotyczących aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych w globalnym kontekście. Absolwentkom i absolwentom kierunków innych niż etnologia oferujemy dodatkowe zajęcia, pozwalające na poznanie teorii antropologicznych oraz specyfiki prowadzenia badań etnograficznych. Studenci i studentki mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki „Proseminariom badawczym”. które przygotowują do podjęcia indywidualnych badań do pracy dyplomowej.

Absolwenci i absolwentki studiów II stopnia potrafią samodzielnie projektować i prowadzić zaawansowane badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem, a także różnych obszarów kulturowych świata. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych, a także do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach doktoranckich.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4.

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

 


Uwaga! Studia prowadzone są w języku polskim.
Kandydaci z Ukrainy zakwalifikowani na studia prowadzone w języku polskim przystępują do testu kompetencyjnego w celu ustalenia poziomu biegłości językowej w zakresie języka polskiego. Link do testu zostanie przesłany na indywidualne konto rejestracyjne bezpośrednio kandydatom zakwalifikowanym na studia. Po wypełnieniu testu kompetencyjnego kandydaci zobowiązani są do załączenia na swoim koncie rejestracyjnym zaświadczenia z informacją o sugerowanym poziomie kursu.
Odpowiednio do wyniku testu kompetencyjnego kandydaci kierowani są na kurs języka polskiego i zobowiązani są do potwierdzenia osiągnięcia wskazanego poziomu biegłości językowej w terminach określonych w decyzji Rektora o przyjęciu na studia.

Attention! Studies are conducted in Polish.
Candidates from Ukraine qualified for studies conducted in Polish take a placement test in order to determine their level of language proficiency in the Polish language. The link to the test will be sent to the individual registration account directly to the candidates who have been qualified for studies. After completing the placement test, candidates are required to attach the certificate with the information on the suggested level of the course on their registration account.
According to the results of the placement test, candidates are directed to a Polish language course and are required to confirm that the indicated level of proficiency has been achieved within the time specified in the Rector’s decision on admission for studies.

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

polski, ukraiński, rosyjski, angielski

Zakres egzaminu:

Tematem rozmowy kwalifikacyjnej będzie tekst wybrany przez kandydata z listy lektur, związanych z głównymi teoriami i nurtami w badaniach antropologicznych. Do listy lektur dołączona zostanie lista problemów, na które kandydaci muszą przygotować – w oparciu o zadane lektury – wypowiedzi ustne. Pytania zadawane podczas rozmowy dotyczyć będą samych lektur, a także przedstawionych tematów. Lista lektur i tematów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz w systemie IRK.

Kandydaci proszeni są o przeczytanie jednego, wybranego tekstu z listy i przygotowanie krytycznego omówienia lektury.

 1.  Kirsten Hastrup, The empirical foundation: on the grounding of worlds, [in:] A passage to anthropology || O ugruntowywaniu się światów. Empiryczne podstawy etnografii [w:] red. M. Kempny, E. Nowicka, Badanie kultury, t.2, Warszawa, 2006. ||
 2. Igor Kopytoff, The cultural biography of things: commoditization as proces, [in:] The Social Life of Things, ed. by A. Appadurai, Cambridge University Press 1986. || Kulturowa biografia rzeczy: utowarowienie jako proces, [w:] Badanie kultury, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa, 2003, s. 249-274.
 3. James Clifford, On ethnographic authority, https://www.researchgate.net/publication/249982868_On_Ethnographic_Authority  ||  O autorytecie etnograficznym, [w:] tegoż, Kłopoty z kulturą, Warszawa, 2000.
 4. Clifford Geertz, Здравый смысл как культурная система, https://magazines.gorky.media/nz/2007/4/zdravyj-smysl-kak-kulturnaya-sistema.html || Common Sense as a Cultural System, Local Knowledge, https://monoskop.org/images/d/d9/Geertz_Clifford_Local_Knowledge_Further_Essays_in_Interpretive_Anthropology_1983.pdf || Myśl potoczna jako system kulturowy [w:] tegoż, Wiedza lokalna, WUJ, Kraków, 2005.
 5. Kazimiera Zawistowicz-Adamska, Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań terenowych w Zaborowie, Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź, 1948, s. 23-83.
 6. Paul Rabinow, Reflections on Fieldwork in Morocco, https://books.google.pl/books?id=jCtmNtSol_kC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false ||Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, 2010, str. 31-100. 
 7. Edward E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles, and Magic  among the Azande, https://monoskop.org/images/3/37/Evans_Pritchard_E_E_Witchcraft_Oracles_and_Magic_Among_the_Azande_1976.pdf s. 1-64 || Czary, wyrocznie i magia u Azande. Wersja skrócona, PIW, Warszawa, 2008, str. 1-65. ||

 

Zakres pytań:

 1. Jaki jest główny temat i cel lektury? Jakie pytania stawiane są w danym artykule? Czy pytanie te stawiane są w satysfakcjonujący i precyzyjny sposób?
 2. W jakim paradygmacie teoretycznym mieści się dany tekst? Do jakich debat w antropologii oraz w naukach społecznych i humanistycznych się odnosi? Na czym polega interwencja autora/autorki?
 3. Jakie dostrzegasz ograniczenia w tekście? Jakie krytyczne pytania potrafisz sformułować wobec tekstu?
 4. Jakie możliwości interpretacji dzisiejszego świata daje ten tekst/książka? Co wydaje Ci się w niej ważne?
 5. Dlaczego ten tekst jest ważny dla teorii i praktyki nauk społecznych i humanistycznych?

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 13 września 2022 r., Siedziba Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 17 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 19 - 20 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5