• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[WA-UW] Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod WA-UW-S2-EAK
Jednostka organizacyjna [WA-UW] Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Etnologia i antropologia kulturowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Katarzyna Śniecińska k.sniecinska@uw.edu.pl
Adres WWW https://www.etnologia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

🇺🇦 II рівень

Studia II stopnia na kierunku etnologia i antropologia oferują pogłębioną refleksję teoretyczną nad rzeczywistością społeczno-kulturową, dając jednocześnie szansę prowadzenia samodzielnych etnograficznych badań terenowych.

Realizowana przez nas etnologia/antropologia kulturowa to nauka żywa, zaangażowana w badanie bieżących problemów społeczno-kulturowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, filozofia). Obie te dziedziny splatają się nierozdzielnie w dydaktyce i w pracach naukowych, prowadzonych w naszym Instytucie. Przedmiot „antropologia kulturowa” bywa realizowany także na innych kierunkach studiów, będąc tam bardziej gabinetową, teoretyczną refleksją nad zjawiskami kultury. Natomiast dla nas etnologia/antropologia jest przygodą – oczywiście akademicką, intelektualną, ale też życiową.

Wykładowczynie i wykładowcy kładą szczególny nacisk na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii rozwoju etnologicznej i antropologicznej myśli teoretycznej. Osoby uczestniczące w studiach poznają także zaawansowaną metodologię charakterystyczną dla etnologii i antropologii kulturowej. Oprócz tego mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań dzięki bogatej ofercie przedmiotów dotyczących aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych w globalnym kontekście. Absolwentkom i absolwentom kierunków innych niż etnologia oferujemy dodatkowe zajęcia, pozwalające na poznanie teorii antropologicznych oraz specyfiki prowadzenia badań etnograficznych. Studenci i studentki mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki „Proseminariom badawczym”. które przygotowują do podjęcia indywidualnych badań do pracy dyplomowej.

Absolwenci i absolwentki studiów II stopnia potrafią samodzielnie projektować i prowadzić zaawansowane badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem, a także różnych obszarów kulturowych świata. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych, a także do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach doktoranckich.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4.

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

 


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

polski, ukraiński, rosyjski, angielski

Zakres egzaminu:

Tematem rozmowy kwalifikacyjnej będzie tekst wybrany przez kandydata z listy lektur, związanych z głównymi teoriami i nurtami w badaniach antropologicznych. Do listy lektur dołączona zostanie lista problemów, na które kandydaci muszą przygotować – w oparciu o zadane lektury – wypowiedzi ustne. Pytania zadawane podczas rozmowy dotyczyć będą samych lektur, a także przedstawionych tematów. Lista lektur i tematów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz w systemie IRK.

Kandydaci proszeni są o przeczytanie jednego, wybranego tekstu z listy i przygotowanie krytycznego omówienia lektury.

 1.  Kirsten Hastrup, The empirical foundation: on the grounding of worlds, [in:] A passage to anthropology || O ugruntowywaniu się światów. Empiryczne podstawy etnografii [w:] red. M. Kempny, E. Nowicka, Badanie kultury, t.2, Warszawa, 2006. ||
 2. Igor Kopytoff, The cultural biography of things: commoditization as proces, [in:] The Social Life of Things, ed. by A. Appadurai, Cambridge University Press 1986. || Kulturowa biografia rzeczy: utowarowienie jako proces, [w:] Badanie kultury, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa, 2003, s. 249-274.
 3. James Clifford, On ethnographic authority, https://www.researchgate.net/publication/249982868_On_Ethnographic_Authority  ||  O autorytecie etnograficznym, [w:] tegoż, Kłopoty z kulturą, Warszawa, 2000.
 4. Clifford Geertz, Здравый смысл как культурная система, https://magazines.gorky.media/nz/2007/4/zdravyj-smysl-kak-kulturnaya-sistema.html || Common Sense as a Cultural System, Local Knowledge, https://monoskop.org/images/d/d9/Geertz_Clifford_Local_Knowledge_Further_Essays_in_Interpretive_Anthropology_1983.pdf || Myśl potoczna jako system kulturowy [w:] tegoż, Wiedza lokalna, WUJ, Kraków, 2005.
 5. Kazimiera Zawistowicz-Adamska, Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań terenowych w Zaborowie, Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź, 1948, s. 23-83.
 6. Paul Rabinow, Reflections on Fieldwork in Morocco, https://books.google.pl/books?id=jCtmNtSol_kC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false ||Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, 2010, str. 31-100. 
 7. Edward E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles, and Magic  among the Azande, https://monoskop.org/images/3/37/Evans_Pritchard_E_E_Witchcraft_Oracles_and_Magic_Among_the_Azande_1976.pdf s. 1-64 || Czary, wyrocznie i magia u Azande. Wersja skrócona, PIW, Warszawa, 2008, str. 1-65. ||

 

Zakres pytań:

 1. Jaki jest główny temat i cel lektury? Jakie pytania stawiane są w danym artykule? Czy pytanie te stawiane są w satysfakcjonujący i precyzyjny sposób?
 2. W jakim paradygmacie teoretycznym mieści się dany tekst? Do jakich debat w antropologii oraz w naukach społecznych i humanistycznych się odnosi? Na czym polega interwencja autora/autorki?
 3. Jakie dostrzegasz ograniczenia w tekście? Jakie krytyczne pytania potrafisz sformułować wobec tekstu?
 4. Jakie możliwości interpretacji dzisiejszego świata daje ten tekst/książka? Co wydaje Ci się w niej ważne?
 5. Dlaczego ten tekst jest ważny dla teorii i praktyki nauk społecznych i humanistycznych?

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 13 września 2022 r., Siedziba Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 17 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 19 - 20 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5