• zaloguj się
 • utwórz konto

Wizyty Badawcze

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[WA-UW] Wizyty Badawcze

Szczegóły
Kod WA-UW-WIZYTY-BADAWCZE
Jednostka organizacyjna [WA-UW] Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Wizyty Badawcze
Limit miejsc 110
Czas trwania od 3 do 6 miesięcy
Adres komisji rekrutacyjnej studyvisits.ukraine@adm.uw.edu.pl
  Zadaj pytanie
Tura 1 (26.04.2022 13:11 – 31.05.2023 23:59)
„Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw” to inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego skierowana do studentów i doktorantów z uczelni ukraińskich. 

O kwalifikację do Programu może ubiegać się każdy student i doktorant, który jest obywatelem Ukrainy lub Polski i był studentem bądź doktorantem uczelni ukraińskiej w roku akademickim 2021/22, który przybył do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. (lub nadal przebywa na terytorium Ukrainy).

Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie własnej pracy badawczej na UW, w dowolnej z dziedzin prowadzonych na uczelni.

Dodatkowo, zakwalifikowani studenci i doktoranci mogą, ale nie muszą zarejestrować się na zajęcia na UW i kurs języka polskiego, pod warunkiem dostępności zajęć w czasie trwania wizyty.

Możliwy czas trwania wizyt: od 3 do 6 miesięcy

Okres realizacji Programu: od 27 kwietnia 2022 do końca roku akademickiego 2022/2023

Zakwalifikowani kandydaci zostaną zwolnieni z opłaty za kształcenie i otrzymają dofinansowanie na koszty pobytu i zakwaterowania w wysokości do 1500 zł miesięcznie (studenci) i do 2100 zł miesięcznie (doktoranci).

Zainteresowani udziałem w Programie studenci i doktoranci powinni podjąć następujące kroki:

1) zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

2)  złożyć w systemie IRK wszystkie wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • opis realizowanego programu studiów na uczelni ukraińskiej;
 • plan badawczy;
 • CV – w przypadku doktorantów;
 • dokument potwierdzający afiliację z uczelnią ukraińską, np. skan legitymacji studenckiej lub doktoranckiej, zaświadczenie o byciu studentem lub doktorantem, zaświadczenie o przyjęciu na studia – jeżeli kandydat jest w posiadaniu takiego dokumentu w momencie ubiegania się o udział w Programie;
 • kopię paszportu albo innego dokumentu tożsamości;
 • dokument potwierdzający wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż w dniu 24 lutego 2022 r. lub oświadczenie jeśli jeszcze są w Ukrainie.

Dokumenty należy składać w języku polskim lub angielskim.

Warunkiem kwalifikacji kandydata do Programu jest przyjęcie zgłoszenia przez jednostkę dydaktyczną na UW, akceptacja planu badawczego oraz wyznaczenie opiekuna naukowego.

Wnioski kandydatów będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku w systemie IRK.

Nabór będzie prowadzony przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW w sposób ciągły, na zasadzie konkursu, aż do wyczerpania miejsc.

Email: studyvisits.ukraine@adm.uw.edu.pl

Dofinansowanie będzie pochodzić z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

 

Офіс міжнародних відносин оголошує початок набору заявок у програмі „ Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw”

Заявку на участь у Програмі може подати будь-який студент та аспірант, який є громадянином України чи Польщі та був студентом чи аспірантом українського ВНЗ у 2021/22 навчальному році, а також прибув у Польщу не раніше 24 лютого 2022 року (або ще перебуває на території України).

Умовою участі є проведення власної науково-дослідницької роботи у Варшавському університеті на будь-якому з напрямків, які вивчаються в університеті.

Крім того, зараховані студенти та аспіранти можуть, але не зобов’язані, зареєструватися на заняття у Варшавському університеті та курси польської мови за умови, що заняття такі будуть доступні під час візиту.

Тривалість візиту: від 3 до 6 місяців.

Період реалізації Програми: з 27 квітня 2022 до кінця 2022/2023 навчального року.

Закваліфіковані кандидати будуть звільнені від оплати за проведення дослідження та отримають фінансування на витрати пов’язані з перебуванням та  проживанням у розмірі до 1500 злотих на місяць (студенти) та до 2100 злотих на місяць (аспіранти).

Студенти та аспіранти, зацікавлені участю у програмі повинні зробити наступні кроки:

 1. зареєструватися в Інтернет-системі реєстрації кандидатів (IRK) 
 2. подати всі необхідні документи в системі IRK:
  • заповнений бланк заявки на участь;
  • опис навчальної програми, що реалізується в українському університеті;
  • план дослідження у Варшавському університеті;
  • резюме – у випадку аспірантів;
  • документ, що підтверджує статус студента/аспіранта українського ВНЗ, наприклад, скан студентського квитка, академічна довідка аспіранта, довідка про прийом на навчання – якщо кандидат має такий документ на момент подачі заявки на участь у Програмі;
  • копія паспорта, або іншого документа, який підтверджує особу;
  • документ, який підтверджує в’їзд на територію Республіки Польща не раніше, ніж 24 лютого 2022 р., або декларація, що на даний момент кандидат перебуває на території України.

Документи приймаються польською, або англійською мовами.

Умова зарахування Кандидата до Програми: затвердження заявки на участь приймаючим факультетом/підрозділом Варшавського університету та призначення наукового керівника.

Заявки кандидатів розглядатимуться протягом 30 днів з дня подачі заявки у системі IRK.

Набір проводитиме Офіс міжнародних відносин на постійній конкурсній основі, до вичерпання вільних місць.

Електронна адреса: studyvisits.ukraine@adm.uw.edu.pl