• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Інформація про обробку персональних даних для користувачів Системи онлайн-набору кандидатів із України

Співадміністратори персональних даних

Співадміністраторами персональних даних є:

1. Варшавський університет, вул. Краківське передмістя 26/28, 00-927 Варшава

До адміністратора можна звертатися:

- поштою: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

- телефоном: 22 55 20 000.

До Інспектора з питань захисту персональних даних Варшавського університету можна звертатися електронною поштою: iod@adm.uw.edu.pl.

2. Установа, до якої Ви вступаєте.

 

Мета й правові підстави обробки даних

Ваші персональні дані будуть обробляти з метою реєстрації Вашої заявки в Системі онлайн-набору кандидатів із України (далі: «Система») та проведення процесу набору абітурієнтів.

Підставою для обробки персональних даних є стаття 6 пар. 1e RODO [1] - реалізація завдання, що виконується в інтересах суспільства.

 

Термін збереження даних

Ваші персональні дані будуть оброблятися упродовж усього процесу набору абітурієнтів, а також після його завершення упродовж 6 місяців.

 

Одержувачі даних

Доступ до Ваших персональних даних матимуть уповноважені працівники, співпрацівники або студенти співадміністраторів, які повинні обробляти Ваші дані у зв'язку з обслуговуванням Системи.

Одержувачами Ваших даних можуть бути також інші органи, яким співорганізатори доручать виконання конкретних дій, що вимагають обробки персональних даних.

Права, пов’язані з обробкою даних

Ми гарантуємо Вам запевнення всіх Ваших прав на умовах, викладених у RODO, поміж іншими право:

- доступу до даних і отримання їхніх копій;

- зміни (виправлення) своїх персональних даних;

- обмеження обробки персональних даних;

- видалення персональних даних (з урахуванням статті 17 пар. 3 RODO);

- заперечення проти обробки персональних даних;

- подати скаргу до Керівника департаменту у сфері захисту даних, якщо вважаєте, що обробка персональних даних порушує закон про захист персональних даних.

Обов'язок надавати дані та наслідки ненадання даних

Надання персональних даних необхідне для реєстрації Вашої заявки в Системі. Якщо Ви відмовитеся надати персональні дані, зареєструвати Вашу заявку буде неможливо.[1] Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради Європейсього союзу від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний обіг таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних)

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla użytkowników systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy

Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych są:

1. Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

- telefonicznie: 22 55 20 000.

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Uniwersytetu Warszawskiego mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

2. Instytucja, do której Państwo aplikują.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji Państwa zgłoszenia w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy (dalej jako: „System”) oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO[1] - realizacja zadania wykonywanego w interesie publicznym.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu przez okres 6 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub studenci Współadministratorów, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z obsługą Systemu.

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym Współadministratorzy zlecą wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo do:

- dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla rejestracji Państwa zgłoszenia w Systemie. W przypadku odmowy podania danych osobowych rejestracja zgłoszenia będzie niemożliwa.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)