• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie

Details
Code WA-UW-SJ-PS
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Psychology
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 25
Duration 5 years
Recruitment committee address rekrutacja@psych.uw.edu.pl
WWW address http://psych.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

(show past turns)


Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Ukraiński, Polski

Zakres egzaminu:

Podstawą rekrutacji będzie egzamin testowy z dwóch tekstów psychologicznych - jednym w języku ukraińskim (egzamin również w tym języku), drugim - po polsku (egzamin po polsku).

Lektury do egzaminu:

1) Гапон, Надія Павлівна. Соціальна психологія [Текст]: [навч. посібник] / Н. П. Гапон ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. - 365 с.). (c. 89-100)

Plik pdf z fragmentem książki (strony 89-100) będzie dostępny na stronie Wydziału Psychologii UW:

http://psych.uw.edu.pl/dla- kandydatow/zasady-rekrutacji/ zasady-rekrutacji-dla- studentow-z-ukrainy/

2) Cialdini, R. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

"Wstęp" i rozdział 1 "Narzędzia wpływu" (strony 11- 33), dostępny na stronie:

Wynik końcowy składa się z sumy punktów uzyskanych z testu w języku ukraińskim z wagą 80% oraz testu w języku polskim z wagą 20%. Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci mogą zdobyć 100 punktów. W ramach obowiązującego limitu miejsc na studia zostaną zakwalifikowane osoby, które osiągną najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Terminy

Egzamin pisemny: 13 lipca 2022 r., godz. 13:00, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, sala 92

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 20-22 lipca 2022

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 22