• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Social Arts

Details
Code WA-UW-S2-SZSP
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Social Arts
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 2 years
Recruitment committee address z.wasiak2@uw.edu.pl
tel. (22) 552-11-00
WWW address http://www.ikp.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się rozmowa, do której punktem wyjścia będzie przesłany list motywacyjny, przedstawiający doświadczenie kandydata/kandydatki, obejmujące działalność artystyczną, kulturalną lub społeczną, a także przebieg dotychczasowego kształcenia na studiach wyższych i jego zakres merytoryczny (objętość 3-5 stron: do 9 tys. znaków). W ocenie rozmowy brana będzie pod uwagę umiejętność interpretacji własnego doświadczenia przedstawionego w liście oraz zdolność do refleksji na temat podejmowanych działań w kulturze (ich celowości, skuteczności, warunków prowadzenia), a także kompetencje komunikacyjne, umiejętność budowy wypowiedzi ustnej i formułowania problemów badawczych. Sprawdzana będzie znajomość ramowego programu studiów i umiejętność odniesienia się do opisu zajęć oraz wiedza z zakresu idei zaangażowania społecznego, sztuki partycypacyjnej, a także wybranych zagadnień z obszaru polityk kulturalnych, antropologii kultury i mediów w kulturze. Weryfikowana będzie również znajomość badań terenowych oraz narzędzi niezbędnych do działań twórczych z różnymi grupami, np. za pomocą fotografii, performansu, filmu czy sztuki słowa. Wymagana jest także znajomość języka angielskiego na poziomie B2 ESOKJ, poświadczona dokumentem honorowanym przez Uniwersytet Warszawski albo weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 21 września 2022 r., godz. 11:00, Instytut Kultury Polskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, s. 9.

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:  27-28 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 3