• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Designing Regional and Local Development

Details
Code WA-UW-S2-SRL
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Designing Regional and Local Development
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 2 years
Recruitment committee address dziekanat.euroreg@uw.edu.pl
WWW address https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zaprezentowanie przez kandydata wstępnej propozycji tematu pracy magisterskiej lub problemu, którym kandydat/ka jest szczególnie zainteresowany/a i którym chciałby/aby zająć się w swoim projekcie magisterskim.

Proponowany temat powinien wpisywać się w profil badawczy Euroreg (rozwój regionalny i lokalny, studia miejskie). Rozmowa będzie odbywać się w języku polskim i częściowo angielskim. Kandydat podczas rozmowy powinien odnieść się do następujących kwestii: cel projektu magisterskiego, uzasadnienie wyboru tematu, literatura (przykłady badań w danym obszarze) proponowane metody badawcze (element nieobowiązkowy, ale zalecany).

Przedstawiony podczas rozmowy pomysł na pracę magisterską ma charakter wstępny – po przyjęciu na studia student/ka będzie miał/a możliwość jego modyfikacji lub zmiany. Możliwe, choć nieobowiązkowe, jest także wskazanie propozycji opiekuna naukowego pracy magisterskiej (spośród pracowników Euroreg posiadających co najmniej stopień doktora).

Kryteria oceny:

  • Oryginalność i wartość poznawcza tematu (czy przedstawione badanie ma w sobie elementy nowatorskie) 40%
  • Przejrzystość wypowiedzi (czy wypowiedź jest uporządkowana, czy zachowana jest ciągłość wywodu) 30%
  • Odniesienia do literatury tematu (czy przytaczana literatura jest zgodna z proponowanym tematem) 20%
  • Wykonalność projektu (czy projekt możliwy jest do zrealizowania w ramach pracy magisterskiej) 10%

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna: 19 września 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:  27-28 września 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 29-30 września 2022 r.

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2