• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Applied Linguistics

Details
Code WA-UW-S2-LS-2
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Applied Linguistics
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 2 years
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (20.06.2022 00:00 – 14.07.2022 23:59)

 Rekrutacja jest możliwa tylko na specjalność terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, tj. na poniższe kombinacje językowe:

 - j. angielski i j. niemiecki

 - j. angielski i j. rosyjski

 - j. angielski i j. włoski

 

 - j. niemiecki i j. angielski 

 - j. niemiecki i j. rosyjski

 - j. niemiecki i j. włoski

  

- j. rosyjski i j. angielski 

- j. rosyjski i j. niemiecki

- j. rosyjski i j. włoski

 

- j. włoski i j. angielski 

- j. włoski i j. niemiecki

- j. włoski i j. rosyjski

 

W ramach kierunku lingwistyka stosowana student doskonali i utrwala znajomość dwóch języków obcych, uczestnicząc w ćwiczeniach z terminologii poszczególnych dziedzin, warsztatach przekładowych, a także w zajęciach językoznawczych i literaturoznawczych prowadzonych w studiowanych językach.

Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych pisemnych, w tym wspomaganych komputerowo, audiowizualnych, konsekutywnych i symultanicznych, zajęć z lokalizacji, zajęć projektowych o charakterze terminologicznym, a kompetencję kulturową podczas zajęć literaturoznawczych oraz wykładów specjalizacyjnych.

Kompetencje badawcze student rozwija w ramach wykładów i konwersatoriów z językoznawstwa, w tym m.in. metodologii badań nad przekładem, socjologii przekładu, przekładu literackiego i specjalistycznego, leksykografii specjalistycznej, lingwistyki tekstu specjalistycznego, terminologii, translatoryki, teorii przekładu ustnego i przekładu środowiskowego, przekładu uwzględniającego specjalne potrzeby (respeaking, audiodeskrypcja), w ramach wykładów z literaturoznawstwa, a także w ramach proseminariów i seminariów przygotowujących do napisania pracy magisterskiej.

W ramach opcjonalnej specjalności nauczycielskiej student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych w ramach przedmiotów metodycznych i pedagogicznych.

Program studiów magisterskich umożliwia studentowi modelowanie swojej ścieżki kształcenia. Większość oferowanych przedmiotów to zajęcia do wyboru, dzięki czemu student ma możliwość, z jednej strony, rozwijania różnych zainteresowań, a z drugiej – skupienia się na pogłębionym studiowaniu wybranej dyscypliny oraz specjalizacji.

Wielkim atutem studiów na kierunku lingwistyka stosowana jest mobilność studentów. Polega ona na realizacji zagranicznych studiów częściowych w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy stypendialne studentów kierunku lingwistyka stosowana stały się konstytutywnym elementem studiów. Wyraźna tendencja wzrostowa zaznacza się także wśród studentów przyjeżdżających na studia na kierunku lingwistyka stosowana w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu kierunek lingwistyka stosowana wyróżnia wysoki stopień umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

  1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
  2. Każdy absolwent posiada zaawansowaną umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
  3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
  4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia pogłębionych badań naukowych z zakresu językoznawstwa, w tym stosowanego, i literaturoznawstwa oraz realizowania projektów badawczych w tych dyscyplinach.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne :

  • potrafi w zaawansowanym stopniu posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. społeczno-ekonomiczną, prawno-prawniczą, polityczną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
  • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o średnim i wysokim stopniu nasycenia terminologią fachową wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
  • jest przygotowany do udziału w projektach tłumaczeniowych i współpracy w projektach terminologicznych: posiada umiejętność pracy z tekstem specjalistycznym, potrafi zweryfikować i ocenić przedstawione tłumaczenie, posiada wiedzę o tworzeniu różnych zasobów terminologicznych wspomagających pracę z tekstami fachowymi.

 

 


Uwaga! Studia prowadzone są w języku polskim.
Kandydaci z Ukrainy zakwalifikowani na studia prowadzone w języku polskim przystępują do testu kompetencyjnego w celu ustalenia poziomu biegłości językowej w zakresie języka polskiego. Link do testu zostanie przesłany na indywidualne konto rejestracyjne bezpośrednio kandydatom zakwalifikowanym na studia. Po wypełnieniu testu kompetencyjnego kandydaci zobowiązani są do załączenia na swoim koncie rejestracyjnym zaświadczenia z informacją o sugerowanym poziomie kursu.
Odpowiednio do wyniku testu kompetencyjnego kandydaci kierowani są na kurs języka polskiego i zobowiązani są do potwierdzenia osiągnięcia wskazanego poziomu biegłości językowej w terminach określonych w decyzji Rektora o przyjęciu na studia.

Attention! Studies are conducted in Polish.
Candidates from Ukraine qualified for studies conducted in Polish take a placement test in order to determine their level of language proficiency in the Polish language. The link to the test will be sent to the individual registration account directly to the candidates who have been qualified for studies. After completing the placement test, candidates are required to attach the certificate with the information on the suggested level of the course on their registration account.
According to the results of the placement test, candidates are directed to a Polish language course and are required to confirm that the indicated level of proficiency has been achieved within the time specified in the Rector’s decision on admission for studies.

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, języki kierunkowe

Zakres egzaminu:

Kandydaci biorą udział w egzaminie ustnym sprawdzającym znajomość wybranego języka B, wybranego języka C oraz języka polskiego.

Języki do wyboru:

-język angielski

-język rosyjski

-język niemiecki

-język włoski

 

Przebieg egzaminu:

1.      Kandydat losuje dwa teksty: w języku B oraz w języku C, a następnie po krótkim przygotowaniu (czas na przeczytanie po cichu) odpowiada na pytania egzaminatora związane z tekstem, stanowiące podstawę swobodnej, spontanicznej wypowiedzi w języku B; kandydat będzie ponadto poproszony o przetłumaczenie na język polski wybranych fragmentów tekstu. Taki sam przebieg ma część egzaminu w języku C.

2.      Podczas egzaminu można uzyskać maksymalnie 300 punktów (po 100 punktów za każdy język obcy (B i C) oraz język polski) wg następujących kryteriów:

treść, umiejętność tłumaczenia – maks. 30 pkt

wymowa – maks. 10 pkt

poprawność gramatyczna – maks. 25 pkt

bogactwo słownictwa i struktur leksykalnych - maks. 25 pkt

rozumienie ze słuchu – maks. 10 pkt

3.      Kandydat zda egzamin, gdy uzyska min. 150 pkt, tj. 50%, przy czym liczba punktów z każdego języka musi wynosić min. 50. Uzyskanie poniżej 50 punktów z jednej części oznacza ocenę niedostateczną i eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 300

Terminy

Egzamin ustny: 19 lipca 2022 r., godz. 9:00, Wydział Lingwistyki Stosowanej; ul. Dobra 55

Termin ogłoszenia wyników: 28 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 29 lipca i 1-2 sierpnia 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5