• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Local Government and Regional Policy

Details
Code WA-UW-S1-STPR
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Local Government and Regional Policy
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 3 years
Recruitment committee address Jakub Chowaniec j.chowaniec@uw.edu.pl
WWW address http://www.wpia.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (30.05.2022 00:00 – 28.06.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna obejmować będzie zagadnienia merytoryczne z zakresu różnych gałęzi prawa pozytywnego, w celu zweryfikowania osiągniętych efektów uczenia się oraz ustalenia na który etap studiów kandydat może zostać przyjęty. Dokładny zakres przedmiotowy zagadnień będzie uzależniony od etapu studiów, na który kandydat aplikuje oraz zrealizowanych przedmiotów na uczelni wyższej z Ukrainy, które kandydat zadeklaruje.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 10.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 8 lipca 2022 r. 

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 25-26 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 10