[WA-UW] Mathematics


In power from: 17 Aug 2022

Registration criteria

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

 

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński

Zakres egzaminu:

matematyka na poziomie szkoły średniej, więcej informacji na https://www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/szczegolne_zasady_rekrutacji_na_studia_dla_obywateli_ukrainy_.pdf

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Egzamin pisemny: 19 września 2022 r., godz. 09:00, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, Warszawa sale 4420, 3180, 2070

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:  27-28 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 10

Ustalenie różnic programowych

Prodziekan ds. studenckich, w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną ustala różnice programowe i decyduje o tym, na który rok studiów wpisać kandydatów przyjętych na studia na podstawie egzaminu testowego. Dla lepszego zbadania różnic programowych kandydaci ubiegający się o wpisanie na 2 lub 3 rok studiów zostaną poproszeni o podejście do egzaminu wstępnego na studia.