[WA-UW] Mathematics


In power from: 8 May 2022

Registration criteria

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński, Rosyjski

Zakres egzaminu:

Matematyka, poziom szkoły średniej, patrz www.mimuw.edu.pl/rekrutacja

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Egzamin pisemny stacjonarny23 maja 2022 r. , godz. 16:15; Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa (wejście od ul. Pasteura)

Termin ogłoszenia wyników: 26 maja 2022 r.

Terminy składania dokumentów: I termin: 27.05.2022 r. i 30.05.2022 r., kolejne terminy ustalane przez Komisję Rekrutacyjną w przypadku niewypełnienia limitu miejsc

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 7

Ustalenie różnic programowych

Prodziekan ds. studenckich, w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną ustala różnice programowe i decyduje o tym, na który rok studiów wpisać kandydatów przyjętych na studia na podstawie egzaminu testowego. Dla lepszego zbadania różnic programowych kandydaci ubiegający się o wpisanie na 2 lub 3 rok studiów zostaną poproszeni o podejście do egzaminu wstępnego na studia II stopnia odpowiedniego kierunku, który odbędzie się 24.05 o godz. 16:15. Więcej informacji o tych egzaminach można znaleźć na stronie www.mimuw.edu.pl/rekrutacja