• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Iberian Studies - Portuguese Studies

Details
Code WA-UW-S1-IB-P
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Iberian Studies - Portuguese Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 3 years
Recruitment committee address Marta Wójtowicz-Wcisło rekrutacja.iber@uw.edu.pl 22 / 55 20 931
WWW address https://www.iberystyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2022 00:00 – 30.05.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Portugalski, Polski, Angielski

WAŻNE: Podstawowym językiem prowadzenia kwalifikacji jest język portugalski. Język polski i język angielski mogą być językami pomocniczymi w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej kontynuacji studiów na I roku.

Znajomość języka portugalskiego jest konieczna na poziomie określonym w opisie zakresu rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres egzaminu:

Rozmowa kwalifikacyjna składająca się z 2 części:

1) rozmowa sprawdzająca kompetencje z zakresu jęz. portugalskiego na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na którym kandydat chce kontynuować studia

(A1 – 1 rok; A2 – 2 rok; B2 – 3 rok).

2) rozmowa mająca na celu ustalenie zakresu wiedzy z historii, literatury, kultury krajów portugalskiego obszaru językowego, zdobytej dotychczas przez kandydata.

MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW

Rozmowa kwalifikacyjna: 100 punktów (kompetencje językowe: 60 punktów; zakres wiedzy o krajach portugalskojęzycznych: 40 punktów).

Łącznie można otrzymać maks. 100 pkt.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna: 6 czerwca 2022 r. Godziny zostaną podane w terminie późniejszym.

Termin ogłoszenia wyników: 10 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 13-15 czerwca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 20-21 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 6