• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] History

Details
Code WA-UW-S1-HI
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies History
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 3 years
Recruitment committee address p.kroll@uw.edu.pl 225520771
WWW address http://historia.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

Student/ka z innej szkoły wyższej w Ukrainie może ubiegać się o kontynuowanie studiów od II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o przyjęciu. Kandydat do ostatniego dnia rejestracji zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez załączenie skanów w systemie IRK) następujące dokumenty: wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny) potwierdzony przez macierzystą jednostkę lub jakikolwiek inny dokument uniwersytecki przedstawiający wykaz zaliczonych przedmiotów (jeżeli kandydat taki posiada lub oświadczenie kandydata o zaliczeniu tych przedmiotów). W przypadku decyzji pozytywnej Kierownik Jednostki Dydaktycznej określa zakres różnic programowych i terminy ich uzupełnienia.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 25 - 26 sierpnia 2022 r., godz.: 10:00; Wydział Historii UW, sala B2

Termin ogłoszenia wyników: 7 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 8-9 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 8