• log in
 • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Foreign Language and Cultural Studies

Details
Code WA-UW-S1-FLKU
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Foreign Language and Cultural Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 4 years
Recruitment committee address marcingrad@uw.edu.pl 0048225526077
WWW address http://sfk.uw.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.05.2022 00:00 – 30.06.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Angielski, Inny, zawarty w opisie pola 'Zakres egzaminu'

Zakres egzaminu:

Języki prowadzenia kwalifikacji:

 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański
 • włoski
 • francuski
 • portugalski (tylko w przypadku rekrutacji na IV rok).

Podczas rekrutacji na I i II rok egzamin będzie zdawany w dwóch językach z powyższej listy wybranych przez kandydata (z wyjątkiem portugalskiego).

W aplikacji na IV rok egzamin będzie zdawany w 3 językach z powyższej listy, przy czym angielski jest obowiązkowy.

Studenci aplikujący na pierwszy lub drugi rok mają do wyboru następujące połączenia języków:

angielsko-niemieckie, angielsko-francuskie, angielsko-włoskie, angielsko-hiszpańskie (hiszpański B1 lub B2), niemiecko-włoskie, niemiecko-hiszpańskie, francusko-włoskie, francusko-hiszpańskie, hiszpańsko-włoskie.

Studenci aplikujący na czwarty rok mają obowiązkową ścieżkę angielską (do poziomu C1) + ścieżkę francuską, hiszpańską lub niemiecką (do poziomu C1) + ścieżkę hiszpańską, portugalską lub włoską (do poziomu B2). Nie można dwukrotnie wziąć ścieżki hiszpańskiej.

I ROK

Dla osób starających się o kontynuowanie studiów na pierwszym roku obowiązuje egzamin ustny. Jego pierwszy komponent dotyczy wstępu do językoznawstwa. Zakres egzaminu to podstawowe pojęcia językoznawcze, budowa i typologia języków, zagadnienia semiotyczne, kognitywne i pragmatyczne. Z tej dyscypliny kandydaci losują po 2 pytania z listy 8 pytań wcześniej podanych. Dodatkowo kandydaci otrzymują 6 pytań z wiedzy o literaturze lub kulturze z dwóch wybranych obszarów językowych (po trzy pytania na obszar).

Tematyka dotyczy:

1) Historii literatury brytyjskiej: od czasów anglosaskich do epoki romantyzmu

2) Historii literatury francuskiej: średniowiecze i XVI wiek

3) Historii literatury hiszpańskiej: od średniowiecza do końca XIX wieku

4) Historii literatury niemieckiej: od średniowiecza do epoki Vormärz

5) Realioznawstwa włoskiego obszaru językowego.

Z każdego z powyższych pięciu przedmiotów będzie zestaw 8 pytań (zostaną podane wcześniej).

Łącznie kandydaci będą musieli odpowiedzieć na 8 pytań (2 z dyscypliny językoznawstwo oraz 6 z literatury/kultury).

W aplikacji na I rok w trybie kontynuacji wynik egzaminu ustnego to 40 punktów. Każde z 8 pytań waży 5 punktów. Oceniana jest nie tylko zawartość merytoryczna, ale i poprawność językowa wypowiedzi.

UWAGA: jeśli kandydat uczył się hiszpańskiego lub włoskiego od podstaw, może w czasie egzaminu wspomagać się językiem polskim lub angielskim. Jednakże Komisja może zadać dodatkowe pytanie z zakresu podstaw leksykalno-gramatycznych wymienionych wyżej języków.

Do podjęcia studiów w trybie kontynuacji na I roku jest konieczna znajomość języków obcych na poziomie:

 • B2 w przypadku angielskiego, francuskiego, niemieckiego
 • A2 w przypadku hiszpańskiego i włoskiego.

II ROK

Dla osób starających się o podjęcie studiów w trybie kontynuacji na drugim roku obowiązuje egzamin z zakresu wstępów do dyscyplin:

1) Językoznawstwo (podstawowe pojęcia językoznawcze, budowa i typologia języków, zagadnienia semiotyczne, kognitywne i pragmatyczne);

2) Literaturoznawstwo (definicje literatury, rodzaje i gatunki literackie, cechy języka literackiego, intertekstualność, zagadnienia poetyki dotyczące liryki, prozy i dramatu);

3) Kulturoznawstwo (teorie kulturoznawcze, metodologie, oraz narzędzia badawcze stosowane w studiach kulturowych, procesy i zjawiska kultury).

Dodatkowo kandydaci otrzymują 2 pytania z wiedzy o literaturze z dwóch wybranych obszarów językowych - po jednym pytaniu na obszar.

Tematyka dotyczy:

1) Historii literatury brytyjskiej

2) Historii literatury włoskiej: średniowiecze i humanizm

3) Historii literatury francuskiej: średniowiecze i XVI wiek

4) Historii literatury hiszpańskiej: od średniowiecza do końca XIX wieku

5) Historii literatury niemieckiej: od średniowiecza do epoki Vormärz.

Z każdej z trzech dyscyplin (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) dostępny będzie zestaw 8 pytań; z każdej dyscypliny kandydat losuje po dwa pytania.

Z każdego przedmiotu wiedzy o literaturze dostępny będzie zestaw 8 pytań, z czego kandydat losuje po jednym pytaniu na obszar językowy. Łącznie kandydaci będą musieli odpowiedzieć na 8 pytań (6 z dyscyplin, 2 z literatury). Lista pytań zostanie odpowiednio wcześniej podana.

W aplikacji na drugi rok maksymalny wynik egzaminu ustnego to 40 punktów. Każde z 8 pytań waży 5 punktów. Oceniana jest nie tylko zawartość merytoryczna, ale i poprawność językowa wypowiedzi.

UWAGA: do podjęcia studiów w trybie kontynuacji na II roku jest konieczna znajomość języków obcych na poziomie:

 • B2+ w przypadku angielskiego, francuskiego, niemieckiego
 • B1 w przypadku włoskiego B2+ lub B1 w przypadku hiszpańskiego.

IV ROK

Dla osób starających się o kontynuowanie studiów na czwartym roku obowiązuje egzamin obejmujący ogólną wiedzę o literaturze i kulturze wybranych obszarów językowych + zagadnienia związane ze szkołami krytycznymi, filozofią, fonetyką angielską i historią języka angielskiego. Zostanie podana lista tematów do przygotowania, z której kandydat w trakcie egzaminu wylosuje osiem pytań.

Kandydaci na czwarty rok muszą mieć kompetencje C1 z angielskiego i z jednego z 3 języków: francuski, hiszpański lub niemiecki, oraz B2 z jednego z 3 języków: hiszpański, portugalski lub włoski (hiszpański nie może się powtarzać). Wedle tych kompetencji kompiluje się ścieżkę z dwoma językami C1, z czego angielski jest obowiązkowy, oraz z jednym językiem B2.

UWAGA: jedno z pytań dotyczące literatury i kultury trzeciego języka będzie zadane właśnie w tym języku (hiszpański, portugalski lub włoski).

W aplikacji na czwarty rok maksymalny wynik egzaminu ustnego to 40 punktów. Każde z 8 pytań waży 5 punktów. Oceniana jest nie tylko zawartość merytoryczna, ale i poprawność językowa wypowiedzi.

 

Terminy

Egzamin ustny stacjonarny(w rekrutacji na wszystkie lata): Egzamin odbędzie się w dniach 6 i/lub 7 czerwca 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 10 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 13-15 czerwca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 20-21 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5