• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Hungarian Studies

Details
Code WA-UW-S1-FLHU
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Hungarian Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 years
Recruitment committee address Marcin Grad marcingrad@uw.edu.pl 22 / 55 20 975
WWW address https://www.hungarystyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2022 00:00 – 30.05.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Pisemny i ustny egzamin stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Kierunkowy

Zakres egzaminu:

Pisemny i ustny egzamin stacjonarny sprawdzający znajomość języka węgierskiego na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na którym kandydat chce podjąć studia. Kandydaci, rekrutujący się na hungarystykę w trybie kontynuacji studiów, muszą posiadać znajomość języka węgierskiego na poziomie:

  • A1 w przypadku chęci kontynuacji studiów na I roku
  • A2 w przypadku chęci kontynuacji studiów na II roku
  • A2+ w przypadku chęci kontynuacji studiów na III roku B2 w przypadku chęci kontynuacji studiów na IV roku.

Możliwa do uzyskania liczba punktów:

  • egzamin pisemny: maks. 150 pkt. (aby móc podejść do egzaminu ustnego należy uzyskać min. 75 pkt.)
  • egzamin ustny: maks. 50 pkt. (min. 25 pkt.).

Łącznie można otrzymać maks. 200 pkt.

Minimum niezbędne do zaliczenia całego egzaminu (pisemnego + ustnego) to 100 pkt. (przy czym z każdego z dwóch egzaminów należy uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów).

Terminy

Egzamin pisemny (dla wszystkich poziomów): 7 czerwca 2022 r., w godz. 9.00-11.00, Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Egzamin ustny (dla wszystkich poziomów): 7 czerwca 2022 r. od godz. 14.00, Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Termin ogłoszenia wyników: 10 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 13-15 czerwca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 20-21 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 6