• log in
 • create an account

Recruitment for long-cycle studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Pedagogika specjalna

Details
Code ZS-USZ-PEDSPEC_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies pedagogika specjalna
Form of studies Part-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 10 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

Studia na kierunku Pedagogika specjalna umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i postaw, zgodnych z obowiązującym w Polsce standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci zyskują kwalifikacje uprawniające do podejmowania profesjonalnych czynności zawodowych w zakresie edukacji, wychowania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz w zakresie wspierania rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Studia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki specjalnej.

Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą pedagogiczną oraz podstawową wiedzą z obszaru psychologii, socjologii, filozofii, historii oraz medycyny, w zakresie niezbędnym do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu rehabilitacji, edukacji, wychowania, opieki i rozwoju zawodowego osób z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Nauczysz się:

 • projektować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, diagnostyczne oraz doradcze,
 • planować działania wspomagające rozwój, inkluzję i społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami,
 • konstruować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości wynikających z rodzaju niepełnosprawności,
 • stosować metody pracy edukacyjnej i terapeutycznej,
 • posługiwać się metodami i narzędziami diagnostycznymi,
 • prowadzić edukację włączającą, rehabilitację i terapię pedagogiczną.

 

Przykładowe przedmioty:
aksjologiczne podstawy edukacji, biomedyczne podstawy rozwoju, pedagogika specjalna, psychologia kliniczna z elementami psychiatrii i psychopatologii, psychologia rozwojowa, praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, studia nad niepełnosprawnością, surdopedagogika, podstawy języka migowego, rodzina a niepełnosprawność, logopedia, koncepcje i organizacja edukacji włączającej, praca z uczniem wybitnie zdolnym, praca z uczniem z chorobą przewlekłą, praca z uczniem z uszkodzeniem narządu ruchu, rozwój psychoseksualny człowieka z niepełnosprawnością

 

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:

 • przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych (publicznych i niepublicznych) na stanowisku: nauczyciel pedagog specjalny;
 • przedszkolach oraz szkołach specjalnych, integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi;
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i rewalidacyjno-wychowawczych;
 • placówkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • ośrodkach wczesnej interwencji;
 • ośrodkach rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 • specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • środowiskowych domach samopomocy;
 • placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;
 • gabinetach prywatnych jako specjaliści metod terapii stosowanych w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

 

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 300

 

Specjalności:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektutalną.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • przedmiot dowolny

 

Praktyki studenckie

Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i instytucjach funkcjonujących w systemie oświaty. Student otrzymuje skierowanie na praktykę do wybranej placówki (zgodnie z rodzajem praktyki oraz po akceptacji opiekuna praktyki z ramienia Uczelni). Dział Praktyk US koordynuje zawarcie umowy pomiędzy Uczelnią, a opiekunem praktyki w Instytucji przyjmującej oraz wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela będącego opiekunem. Wybór miejsca odbywania praktyk ustalany jest wspólnie przez Studenta i opiekuna praktyki z uwzględnieniem danego programu praktyki.

 

Dodatkowe informacje:

Uzyskane w toku studiów kwalifikacje są zgodne z aktualnymi wymaganiami wobec nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program studiów jednolitych magisterskich opracowany został na podstawie Obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika specjalna ma możliwość kontynuowania uczenia się na studiach podyplomowych lub aplikowania do Szkoły Doktorskiej.