• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Mikrobiologia

Details
Code ZS-USZ-MIK_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii
ogólnej, oparte na fundamencie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nabycie umiejętności tłumaczenia i rozumienia mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych mikroorganizmów, a także przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne związane z drobnoustrojami.
Znaczną część programu dydaktycznego stanowią zajęcia praktyczne w pracowniach
specjalistycznych.

 

Nauczysz się:
• rozpoznawać i diagnozować choroby infekcyjne, powodowane przez bakterie, wirusy i grzyby u ssaków, w tym u człowieka,
• zaawansowanych technik stosowanych w laboratoriach mikrobiologicznych,
• postępowania diagnostycznego w chorobach infekcyjnych,
• postępowania epidemiologicznego wobec chorób zakaźnych.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Najnowsze dane z mikrobiologii (chlamydie, bakteriofagi, wirofagi), zastosowanie technik immunologicznych w diagnostyce mikrobiologicznej z wykorzystaniem metod molekularnych,
diagnostyka zakażeń, metody specjalistyczne w diagnostyce.

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• diagności,
• mikrobiolodzy w laboratoriach medycyny ludzkiej, weterynaryjnej i laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną produktów pochodzenia zwierzęcego,
• pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego (woda, gleba, powietrze),
• pracownicy w jednostkach naukowych prowadzących badania diagnostyczne.
• mogą również być ambasadorami zdrowia publicznego w jednostkach diagnostycznych, naukowych jak i Ministerstwa Zdrowia.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku mikrobiologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

 

W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie

O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących dyscyplinach: nauk biologicznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, rolnictwa i ogrodnictwa, nauk leśnych, weterynaryjnych.

 

Kandydaci po studiach z innej dziedziny niż: nauk  ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, zobowiązani są do uzupełnia we własnym zakresie treści programowych ze studiów mikrobiologicznych I stopnia

 

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku mikrobiologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Studenci, poza zajęciami praktycznymi, mają obowiązek odbyć 80 godzin bezpłatnych praktyk w wybranych przez siebie laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, medycznych lub weterynaryjnych.