• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Menadżer Dziedzictwa Kulturowego

Details
Code ZS-USZ-MDK_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania nowatorskich metod w wypracowaniu i wdrożeniu kierunków związanych z ochroną, promocją, zarządzaniem i ekonomicznym wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Przekazujemy odpowiednią dawkę wiedzy historycznej, społecznej, prawnej i ekonomicznej – dbamy o wszechstronne poszerzenie horyzontów studentów naszego kierunku.
Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym.

 

Nauczysz się:
• wykorzystywać wiedzę dotyczącą ochrony, zarządzania i promocji dziedzictwa kulturowego,
• inspirować i organizować działania promujące tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe w otoczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym,
• gromadzić, opracowywać i prezentować informacje,
• współpracować z członkami zespołu oraz kierować zespołem ds. prac dotyczącym przeszłości.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Badania przestrzeni turystycznej, analiza potrzeb społecznych, muzeum w przestrzeni publicznej,

komunikacja interpersonalna, kreatywne pisanie o przeszłości, wizualizacja danych
o przeszłości.

 

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
• jednostkach administracji rządowej i samorządowej (w działach zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego),
• instytucjach i organach Unii Europejskiej zajmujących się europejskim dziedzictwem kulturowym,
• muzeach i innych instytucjach dziedzictwa kulturowego,
• placówkach kulturalno-oświatowowych zajmujących się popularyzacją wiedzy (np. domy kultury, centra kultury, fundacje działające na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego),
• służbach i instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego (np. urzędy konserwatorskie, oddziały terenowe NID),
• organizacjach i firmach turystycznych zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego,
• działach promocji i marketingu firm prywatnych,
• lokalnych grupach działania (LGD),
• służbach leśnych.

 

Kontynuacja nauki: Studia doktoranckie, studia podyplomowe

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • dziedzictwo kulturowe w turystyce;
  • muzealnictwo.

 

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  1. absolwenci kierunków przypisanych do jednej z następujących dyscyplin naukowych lub kierunków, dla których wiodącą dyscypliną naukową jest: archeologia, historia, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, architektura i urbanistyka, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów.
  2. absolwenci kierunków przypisanych do dyscyplin naukowych lub wiodących dyscyplin naukowych innych niż wyżej wymienione – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna; wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest rozstrzygający.

 

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do: – ludzi młodych, aktywnych, mających potrzeby kreacyjne, potrafiących zorganizować wokół siebie środowiska o wrażliwości społecznej, humanistycznej i ekonomicznej, chcących we własnym miejscu zamieszkania wykorzystać potencjał lokalny dla tworzenia miejsc pracy, własnych biznesów, organizacji turystyki – ludzi doświadczonych w pracy w JST, turystyce, lokalnych przedsiębiorców, ludzi mediów, pracowników oświaty i instytucji kultury. Nasza oferta skierowana jest też do tych, którzy rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy. Są to przede wszystkim osoby, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jak i pracownicy firm prywatnych lub instytucji państwowych, które zajmują się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Program studiów został przygotowany w taki sposób, by odpowiedzieć na potrzeby zarówno osób, które dopiero wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w służbach konserwatorskich, muzeach lub urzędach władz lokalnych, jak i tych, które od wielu lat funkcjonują w wymienionych strukturach i odczuwają potrzebę uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności.