• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Komunikacja i psychologia w biznesie

Details
Code ZS-USZ-KiPB_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Studia Komunikacja i psychologia w biznesie  pozwalają na poszerzenie posiadanej wiedzy oraz umiejętności w zakresie psychologii oraz zarządzania, biznesu i marketingu.

 

Absolwenci zdobędą rozbudowaną wiedzę z obszarów psychologii poznawczej, osobowości, twórczości i będą potrafili ją praktycznie wykorzystać w różnych aspektach funkcjonowania organizacji, nabędą również umiejętności w zakresie zarządzania zespołami pracowników, technik motywowania pracowników i klientów oraz metody radzenia sobie ze stresem. Ważną częścią programu studiów jest nabycie umiejętności prowadzenia badań zarówno jakościowych, jak i ilościowych, analizy danych, a także wykorzystywania w praktyce biznesowej nowoczesnych technik badawczych, jak np. wirtualnej rzeczywistości czy gier decyzyjnych.

 

 

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

 

 

Przykładowe przedmioty:

 

psychologia uczenia się i rozwoju, psychologia reklamy, zachowania organizacyjne, zarządzanie różnorodnością, budowa narzędzi badawczych, behawioralne podstawy podejmowania decyzji, neurofeedback, grywalizacja w motywowaniu, komunikacja w zespołach rozproszonych, badania marketingowe, komputerowa analiza danych

 

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

 

 • specjaliści ds. rozwoju pracowników oraz innych obszarów HR,
 • specjaliści ds. reklamy i marketingu,
 • specjaliści ds. kreowania wizerunku, 
 • trenerzy biznesu.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych i w Szkole Doktorskiej, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Forma studiów: stacjonarne

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

Specjalności:

Program kierunku ma charakter modułowy, student wybiera trzy z czterech modułów:

 

 • kreowanie innowacji w biznesie,
 • psychologia rozwoju kompetencji,
 • psychologia w marketingu,
 • psychologia zarządzania zmianą.

 

 

Moduł dotyczący kreowania innowacji ukierunkowany jest na wsparcie tworzenia nowych i użytecznych produktów oraz rozwiązań w biznesie przez dokładne zrozumienie problemów i potrzeb odbiorców (design thinking) oraz badania ich reakcji psychofizjologicznych.

 

Moduł psychologii rozwoju kompetencji jest z kolei kierowany do osób chcących w sposób bardziej świadomy popracować nad kompetencjami własnymi oraz pracowników niezbędnymi w pracy menedżera, a dotyczącymi takich zagadnień, jak zarządzanie czasem, psychologia uczenie się rozwój pracowników oraz coaching.

 

Natomiast w ramach modułu psychologii marketingu rozwijana będzie wiedza oraz umiejętności dotyczące marki własnej, rozwijania doświadczeń konsumenta i psychologii reklamy.

 

W ramach modułu obejmującego obszar psychologii zarządzania zmianą kształtowane będą umiejętności w zakresie procesów projektowania i wdrażania planowanych zmian w organizacjach, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz symulacji modeli mentalnych dotyczących różnych kontekstów myślenia i zachowań człowieka.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.