• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] GEOLOGIA

Details
Code ZS-USZ-GEOL_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Geology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Student uzyska wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu zrozumieć zjawiska i procesy
zachodzące w obrębie przyrody nieożywionej.
Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną
wiedzę z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia, co pozwoli mu na zrozumienie funkcjonowania geosystemu, w szczególności tych procesów, które zachodzą w obrębie litosfery i kształtują powierzchnię Ziemi.

Nauczysz się:
• wykonywać i nadzorować prace geologiczno-inżynierskie, związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych dotyczące m.in. ochrony brzegu morskiego,
• wykonywać prace hydrogeologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych,
• gromadzić, przetwarzać i archiwizować różnorodne informacje geologiczne z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty:
Metody badawcze w geologii, lądowe i morskie środowiska sedymentacyjne, poszukiwanie i dokumentowanie złóż oceanicznych, poszukiwanie i dokumentowanie złóż czwartorzędu, ćwiczenia terenowe z geologii Polski, ćwiczenia terenowe z kartografii czwartorzędu w morskiej strefie brzegowej.

Nasi absolwenci pracują w:
• instytucjach państwowej służby geologicznej, urzędach administracji rządowej i samorządowej, m.in. przy wydawaniu po zwoleń na eksploatację kopalin, składowanie odpadów oraz na wykonywanie prac inżynieryjnych pod duże inwestycje,
• przedsiębiorstwach geologicznych i wiertniczych, firmach zajmujących się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż,
• jednostkach projektowych, laboratoriach badawczych i ośrodkach naukowych, przedsiębiorstwach zajmujących się oceną warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb działalności gospodarczej.

Kontynuacja nauki: studia III stopnia (obszar nauk przyrodniczych).

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • Geologia morza
  • Geologia czwartorzędu

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia  na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Unikatowa oferta specjalistycznych przedmiotów warsztatowych (m.in. warsztaty georadarowe, geotechniczne, hydroakustyczne, dendrochronologiczne, mikropaleontologiczne itp.) zapewniających opanowanie najnowszych metod badań geologicznych z wykorzystaniem doskonale wyposażonych laboratoriów Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US. Szerokie możliwości współuczestnictwa w realizowanych na Wydziale licznych projektach badawczych, badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych oraz działania w ramach wyróżniającego się na Uczelni studenckiego Koła Naukowego Geologów.