• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Biotechnologia

Details
Code ZS-USZ-Btech_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Biotechnology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (08.05.2023 00:00 – 22.09.2023 23:59)

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 2 (04.12.2023 00:00 – 04.12.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

 

Kierunek biotechnologia idealnie wpisuje się w obecny trend łączenia nauki z biznesem poprzez możliwość wdrażania innowacyjnych technologii w produkcyjnych dziedzinach przemysłu.
Studia obejmują wiedzę z zakresu nauk i metod biotechnologicznych związanych ze stosowaniem nowoczesnych technik i procesów biotechnologicznych. Większość zajęć realizowanych na kierunku to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają różne techniki eksperymentalne i korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej.

Nauczysz się:
• wyjaśniać procesy zachodzące w żywych organizmach,
• planować i przeprowadzać eksperymenty biotechnologiczne oraz interpretować wyniki wykorzystując narzędzia statystyczne,
• prawnych i etycznych aspektów biotechnologii,
• ekonomicznych i organizacyjnych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych,
• prowadzić prace badawcze z użyciem materiału biologicznego,
• zasad działania i obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty:
Metody molekularne w diagnostyce, biotechnologia nasion, genomika i epigenetyczna
ekspresja genu, markery molekularne, rośliny transgeniczne, społeczne i prawne aspekty
biotechnologii..

Nasi absolwenci pracują w:
• placówkach naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe),
• firmach biotechnologicznych, laboratoriach diagnostycznych, oraz innych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny, spożywczy, farmaceutyczny, biomedyczny).

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku biotechnologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś,

gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

*Kandydaci po studiach I stopnia na kierunku z innej dziedziny niż: nauki ścisłe i  przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze – zobowiązani są do uzupełnia we własnym zakresie treści programowych ze studiów I stopnia kierunku biotechnologia.

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku biotechnologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.