• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Bałtyckie studia kulturowe

Details
Code ZS-USZ-BSK_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

Bałtyckie studia kulturowe realizują specjalistyczny, autorski, wyjątkowy program, ukierunkowany na różne aspekty dziedzictwa i przede wszystkim najnowsze zjawiska w kulturze państw nadbałtyckich. Dają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności  niezbędnych do działania w sektorze kultury i turystyki oraz kompetencje niezbędne do działań animacyjnych oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.   W trakcie studiów wykorzystywane są także atuty Szczecina i województwa jako  miejsca kontaktów  międzykulturowych i nawiązywania różnych form współpracy miast i regionów położonych w basenie Morza Bałtyckiego.
Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym.

 

Nauczysz się:

 

• wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy badawczej, oraz w instytucjach kultury i turystyki,
• interpretować teksty przydatne w działalności popularyzatorsko-edukacyjnej,
• wykorzystywać wiedzę i umiejętności do realizacji samodzielnych projektów w sektorze kultury,
• poznawać i rozumieć mechanizmy kształtujące specyfikę literatury, kultury artystycznej i form spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań,
• tworzyć i realizować projekty naukowe ukierunkowane na zjawiska i relacje kulturowe regionu nadbałtyckiego.

 

Absolwenci są przygotowani do pracy jako organizatorzy, animatorzy w instytucjach kultury takich jak: galerie, teatry, kina, muzea, centra kultury, stowarzyszenia, redakcje, wydawnictwa, biblioteki, turystyka regionalna, jednostkach organizacyjnych współpracy makroregionalnej  oraz  samodzielnej realizacji projektów edukacyjno-artystycznych, popularyzatorskich oraz powiązanych z zagospodarowaniem czasu wolnego, kreowania ruchu hobbystycznego.

 

Przykładowe przedmioty:

 

Komparatystyka kulturowa i medialna, kultura i sztuka Pomorza, turystyka w regionie Morza
Bałtyckiego, dramat i teatr skandynawski, muzea i galerie krajów nadbałtyckich i Skandynawii,
skandynawska powieść kryminalna, do wyboru: lektorat języka szwedzkiego lub niemieckiego (od podstaw).

 

Kontynuacja nauki: studia III stopnia.

 

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś,
Gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym. Bałtyckie studia kulturowe są projektem oryginalnym, jednocześnie ich program ukształtowany został także w wyniku wnikliwej analizy losów absolwentów oraz konsultacji prowadzonymi ze studentami kulturoznawstwa. Program wyróżnia się znaczącym miejscem w programie zagadnień z zakresu literatury współczesnej, komparatystyki, historii sztuki, sztuki współczesnej, teatru, filmu, kultury popularnej, problemów relacji międzykulturowych oraz translatoryki kulturowej. Wszystkie treści ukierunkowane są na zjawiska i procesy składające się na najnowsze, oryginalne tendencje i zjawiska w kulturze regionów nadbałtyckich (np. skandynawska powieść kryminalna), oraz wspólne dziedzictwo  i procesy powstałe w wyniku kontaktów międzykulturowych (np. ruchy rekonstrukcyjne). Wychodzimy z założenia, że podstawą sukcesu są ukierunkowana wiedza oraz  umiejętności obserwacji i rozumienia otaczającej rzeczywistości, stąd proponujemy zajęcia ukierunkowane na  interpretację, formułowanie problemów badawczych oraz współpracę w realizacji projektów.