• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Biologiczne podstawy kryminalistyki

Details
Code ZS-USZ-BPK_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

Biologiczne podstawy kryminalistyki to unikatowy kierunek w skali całego kraju, dzięki któremu absolwenci posiadają rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, prawnych i społecznych.

W 2020 roku w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz wyróżnienie „Laur Innowacji”.

Nauczysz się:
• identyfikacji genetycznej, mikroskopowania oraz innych technik badawczych powszechnie stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych,
• prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczenia i przechowywania materiału biologicznego,
• odpowiedzialności za powierzony materiał,
• wykonywania analiz i właściwej interpretacji wyników,
• odpowiedzialności za wydanie wyniku laboratoryjnego,
• sposobów archiwizacji danych.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty:
Genetyka ogólna i sądowa, entomologia sądowa, genom mitochondrialny człowieka, antropometria
i antroposkopia, aerobiologia sądowa, toksykologia sądowa, techniki histologiczne,
kryminalistyka.

Nasi absolwenci pracują w:
• placówkach naukowych, uniwersyteckich,
• laboratoriach kryminalistycznych policji,
• przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się nowoczesne metody analizy danych biologicznych.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczeciński i innych uczelniach w kraju.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:

O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

*Kandydaci po studiach z innych dziedzin niż: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze – zobowiązani są do uzupełnia we własnym zakresie treści programowych ze studiów I stopnia nauk ścisłych i przyrodniczych (w dyscyplinie nauk biologicznych).

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.