• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Designing Regional and Local Development

Details
Code WA-UW-S2-SRL
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Designing Regional and Local Development
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 2 years
Recruitment committee address dziekanat.euroreg@uw.edu.pl
WWW address https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2023 12:00 – 12.09.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna (na platformie Zoom)

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zaprezentowanie przez kandydata wstępnej propozycji tematu pracy magisterskiej lub problemu, którym kandydat/ka jest szczególnie zainteresowany/a i którym chciałby/aby zająć się w swoim projekcie magisterskim.

Proponowany temat powinien wpisywać się w profil badawczy Euroreg (rozwój regionalny i lokalny, studia miejskie). Rozmowa będzie odbywać się w języku polskim i częściowo angielskim. Kandydat podczas rozmowy powinien odnieść się do następujących kwestii: cel projektu magisterskiego, uzasadnienie wyboru tematu, literatura (przykłady badań w danym obszarze) proponowane metody badawcze (element nieobowiązkowy, ale zalecany).

Przedstawiony podczas rozmowy pomysł na pracę magisterską ma charakter wstępny – po przyjęciu na studia student/ka będzie miał/a możliwość jego modyfikacji lub zmiany. Możliwe, choć nieobowiązkowe, jest także wskazanie propozycji opiekuna naukowego pracy magisterskiej (spośród pracowników Euroreg posiadających co najmniej stopień doktora).

Kryteria oceny:

  • Oryginalność i wartość poznawcza tematu (czy przedstawione badanie ma w sobie elementy nowatorskie) 40%
  • Przejrzystość wypowiedzi (czy wypowiedź jest uporządkowana, czy zachowana jest ciągłość wywodu) 30%
  • Odniesienia do literatury tematu (czy przytaczana literatura jest zgodna z proponowanym tematem) 20%
  • Wykonalność projektu (czy projekt możliwy jest do zrealizowania w ramach pracy magisterskiej) 10%

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna: 19 września 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:  26-27 września 2023 r., godz. 10:00-15:00

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 28-29.09.2023 r.; godz. 10:00-15:00

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 8