[WA-UW] Modern Publishing


In power from: 26 May 2023

Registration criteria

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Kandydat przygotowuje 5-10 minutową wypowiedź na wybrany przez siebie temat z udostępnionych poniżej zagadnień. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w oparciu o przedstawioną przez kandydata wypowiedź.
1. Konsekwencje wynalazku druku.
2. Cenzura – dzieje cenzury, jej różne rodzaje/typy.
3. Nowe oblicze rynku wydawniczo-księgarskiego w latach 90. XX w.
4. Proces prepress, press i postpress
5. Specyfika książki w działaniach marketingowych.
6. Rola socialmediów w kształtowaniu trendów wydawniczych - autorzy jako self-promotorzy;
    obecność twórców w przestrzeni socialmediów.
7. Prasa - wiedza podstawowa: rodzaje, typy, preferencje.
8. Prasa i jej emanacja w sieci - serwisy prasowe.
9. Prasa - podział tortu reklamowego, udział w rynku, rola reklamy prasowej, rola prenumeraty i płatnej subskrypcji.
10. Metody i narzędzia badań czytelniczych – na wybranych przykładach.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 50

Terminy

Egzamin ustny: 11 września 2023 r., godz. 10:00, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Warszawa, ul. Bednarska 2/4, sala zostanie podana po zakończeniu rejestracji.

Termin ogłoszenia wyników: 15 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 18-20 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 3