[WA-UW] Oriental studies - Iranian Studies


In power from: 2 Jun 2023

Registration criteria

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, perski

Zakres egzaminu:

Kandydaci są zobowiązani do odbycia rozmowy sprawdzającej stopień znajomości języka polskiego oraz kierunkowego (perskiego) na poziomie minimum B2.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Egzamin ustny: 14 września 2023 r. , godz. 10:00; Siedziba Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Orientalistycznego, Nowy Świat 69, s.149 (III piętro)

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: I termin: 25-26.09.2023 r.; w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 27-28.09.2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 1