• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities

Details
Code WA-UW-S2-MISH
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 2 years
Recruitment committee address Agnieszka Sobótka rekrutacja@mish.uw.edu.pl
WWW address http://www.mish.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.06.2023 00:00 – 11.09.2023 23:59)

Studia w Kolegium MISH przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych.

Dziedzina nauk humanistycznych:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce

Dziedzina nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzydziedzinowych o zakresie ogólnym i szczegółowym: zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu), zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy). Studia MISH kształtują samodzielność naukową: student sam stawia sobie cele edukacyjne i pracuje z wybranym przez siebie opiekunem naukowym (tutorem).

Studenci MISH realizują zajęcia w wybranych przez siebie jednostkach Uniwersytetu.

W ramach studiów w Kolegium MISH student ma możliwość uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku.

Do wyboru studenci mają następujące kierunki:

 1. archeologia
 2. artes liberales
 3. bezpieczeństwo wewnętrzne
 4. bioetyka
 5. Data Science and Business Analytics
 6. dziennikarstwo i medioznawstwo
 7. ekonomia
 8. etnologia i antropologia kulturowa
 9. europeistyka
 10. fennistyka (od r. akad. 2020/21)
 11. filologia angielska (English Studies)
 12. filologia bałtycka
 13. filologia iberyjska
 14. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 15. filologia polska
 16. filologia romańska
 17. filologia rosyjska
 18. filologia włoska
 19. filozofia
 20. finanse i rachunkowość
 21. geografia
 22. germanistyka
 23. historia
 24. historia i kultura Żydów
 25. historia sztuki
 26. hungarystyka
 27. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 28. informatyka i ekonometria
 29. International Economics
 30. język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 31. kognitywistyka
 32. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
 33. kryminologia
 34. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 35. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 36. lingwistyka stosowana
 37. muzykologia
 38. orientalistyka – afrykanistyka
 39. orientalistyka – arabistyka
 40. orientalistyka – egiptologia (od r. akad 2021/22)
 41. orientalistyka – hebraistyka
 42. orientalistyka – indologia
 43. orientalistyka – iranistyka
 44. orientalistyka – japonistyka
 45. orientalistyka – koreanistyka (od r. akad. 2020/21)
 46. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego (od r. akad. 2021/22)
 47. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
 48. orientalistyka – sinologia
 49. orientalistyka – turkologia − poziom kształcenia: drugiego stopnia
 50. pedagogika
 51. politologia
 52. slawistyka
 53. socjologia
 54. socjologia cyfrowa (od r. akad. 2021/22)
 55. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 56. stosunki międzynarodowe
 57. studia amerykanistyczne (American Studies)
 58. studia regionalne i lokalne
 59. studia wschodnie

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie www.mish.uw.edu.pl.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu dyscyplin i dziedzin naukowych. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen. Jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia się zarówno w systemie studiów międzydziedzinowych, jak i w ramach określonej dyscypliny naukowej.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów II stopnia jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

 


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

2. Kandydaci - jednocześnie z wnioskiem o przyjęcie na studia - składają list motywacyjny zawierający 1) opis dotychczasowych osiągnięć kandydata oraz 2) prezentację zainteresowań uzasadniającą podjęcie studiów w Kolegium MISH, w tym przewidywany zestaw studiowanych dyscyplin i zarys planu studiów. List motywacyjny może także zawierać koncepcję pracy dyplomowej lub koncepcję projektu badawczego. List motywacyjny powinien zawierać nie więcej niż 9000 znaków licząc ze spacjami.

3. List motywacyjny jest podstawą rozmowy kompetencyjnej. Celem rozmowy jest zweryfikowanie treści i propozycji zawartych w liście motywacyjnym oraz sprawdzenie przygotowania i predyspozycji kandydata do podjęcia studiów międzydziedzinowych. Rozmowa oceniana jest w skali od 0 do 60 punktów. Przy ocenie rozmowy bierze się pod uwagę, dobór argumentów uzasadniających zestaw studiowanych dyscyplin, spójność prezentowanego zarysu planu studiów oraz erudycyjne przygotowanie kandydata i umiejętności retoryczne.

Minimalna liczba punktów potrzebnych do zaliczenia rozmowy kompetencyjnej wynosi 40. Kandydat, który nie podejdzie do rozmowy kompetencyjnej lub otrzyma za nią 0 punktów otrzymuje 0 punktów z całości postępowania rekrutacyjnego.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19 września 2023 r., ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, I piętro, sale 1.034 i 1.036

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 25-26 września 2023 r.
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2