[WA-UW] Jewish Studies


In power from: 14 Jun 2023

Registration criteria

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej jednego z dwóch wybranych przez kandydata zagadnień z listy. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia będzie uzyskanie minimum 50 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną:

  1. Autonomia Żydów na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym.
  2. Nowoczesna polityka żydowska na ziemiach polskich (partie polityczne, emancypacja).
  3. Przemiany religijności żydowskiej na ziemiach polskich w XIX w. (haskala i chasydyzm).
  4. Nowoczesna kultura żydowska na ziemiach polskich w XIX-XX w.
  5. Skutki Zagłady Żydów na ziemiach polskich.
  1. Автономія євреїв на польських землях у період перед поділами Речі Посполитої.
  2. Сучасна єврейська політика на польських землях (політичні партії, емансипація).
  3. Перетворення єврейської релігійності на польських землях у XIX столітті (Гаскала i хасидизм).
  4. Сучасна єврейська культура на польських землях у XIX-XX століттях.
  5. Наслідки Холокосту на польських землях.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18 września 2023 r.; Wydział Historii, Krakowskie Przedmieście 26/28

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 25-26 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 4