• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] History

Details
Code WA-UW-S2-HI
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies History
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 2 years
Recruitment committee address p.kroll@uw.edu.pl 225520771
WWW address http://historia.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (03.07.2023 12:00 – 13.09.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej dwóch z trzech wybranych przez kandydata zagadnień z listy. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia będzie uzyskanie minimum 50 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną:

1. Wyprawy Normanów w Europie.
2. Kultura rycerska.
3. Epidemia dżumy w zachodniej Europie w połowie XIV w.
4. Architektura średniowieczna.
5. Upadek Konstantynopola w 1453 r.
6. Rywalizacja Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim o hegemonię w Europie Środkowo-Wschodniej XVI-XVII w.
7. Bohdan Chmielnicki i rola Kozaczyzny w geopolityce europejskiej 1648-1657.
8. Wojna 30-letnia i jej wpływ na układ sił w Europie.
9. Rzeczpospolita Obojga Narodów jako monarchia mixta: założenia ustrojowe i praktyka.
10. Pozycja szlachty ruskiej w I RP po unii lubelskiej.
11. Integracja i dezintegracja polityczna Europy w XIX w.
12. Imperia w XIX wieku i ich znaczenie.
13. Transformacje społeczne w XIX wieku.
14. Od wojny lokalnej do totalnej. Konflikty zbrojne w XIX w.
15. Nauka w służbie ludzkości w XIX w.
16. Geneza zimnej wojny.
17. Przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w ZSRR w latach 1945–1991.
18. Wielki Głód na Ukrainie (przyczyny, przebieg, skutki).
19. Bezpośrednie skutki II wojny światowej z wyróżnieniem następstw politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, z uwzględnieniem przesunięć ludności w Europie Środkowej.
20. Przyczyny rozpadu ZSRR i bloku wschodniego.


1. Нормандські набіги на Європу.
2. Лицарська культура.
3. Епідемія чуми в Західній Європі в середині XIV століття.
4. Архітектура середньовіччя.
5. Падіння Константинополя в 1453 році.
6. Відносини Речі Посполитої з Московською державою: суперництво за гегемонію в Центральнo-Східній Європі XVI-XVII століть.
7. Богдан Хмельницький і роль козацтва в європейській геополітиці 1648-1657 років.
8. Тридцятилітня війна і її вплив на розстановку сил в Європі.
9. Річ Посполита Обох Народів як монархія mixta: принципи устрою і практика.
10. Положення української шляхти в Першій Речі Посполитій після Люблінської унії.
11. Інтеграція і політична дезінтеграція Європи в XIX столітті.
12. Імперії XIX століття та їх значення.
13. Соціальні трансформації в XIX столітті.
14. Від локальної війни до тотальної. Збройні конфлікти в XIX столітті.
15. Наука на службі людству в XIX столітті.
16. Генезa холодної війни.
17. Політичні та соціально-економічні перетворення в СРСР у 1945-1991 роках.
18. Голодомор в Україні (причини, перебіг, наслідки).
19. Прямі наслідки Другої світової війни з відзначенням політичних, соціальних, економічних і культурних змін, з урахуванням переміщення населення в Центральній Європі.
20. Причини розпаду СРСР і Східного блоку.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18 września 2023 r.; Wydział Historii, Krakowskie Przedmieście 26/28

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 25-26 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 8