• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Iberian Philology

Details
Code WA-UW-S2-FLIB
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Iberian Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address Marta Wójtowicz-Wcisło rekrutacja.iber@uw.edu.pl 225520931
WWW address https://iberystyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (12.06.2023 00:00 – 10.07.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny, rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

hiszpański lub portugalski

Zakres egzaminu:

Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberyjska muszą znać język hiszpański lub portugalski (na poziomie C1) oraz mieć dobre rozeznanie w historii i kulturze krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych.

Wybór przez kandydata (podczas rejestracji na studia) egzaminu wstępnego z języka hiszpańskiego i rozmowy kwalifikacyjnej w języku hiszpańskim będzie jednoznaczny z wyborem specjalności hiszpańskiej lub latynoamerykańskiej.

Wybór przez kandydata (podczas rejestracji na studia) egzaminu wstępnego z języka portugalskiego i rozmowy kwalifikacyjnej w języku portugalskim będzie jednoznaczny z wyborem specjalności portugalskiej lub brazylijskiej.


W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia brana jest pod uwagę liczba punktów z:

1. egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1

oraz

2. rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku hiszpańskim lub portugalskim i sprawdzającej wiedzę z literatury, językoznawstwa, historii i kultury w zakresie jednej z czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylijskiej.

Zakres wymagań podczas rozmowy kwalifikacyjnej: wybrane zagadnienia z programu studiów pierwszego stopnia na kierunkach Iberystyka: hispanistyka, Iberystyka: portugalistyka oraz hispanistyka stosowana.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną są dostępne na stronie Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW: https://www.iberystyka.uw.edu.pl/node/442

MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z każdego z elementów postępowania kwalifikacyjnego: 50 pkt.

Liczba minimalna niezbędna do zakwalifikowania:

o egzamin z języka hiszpańskiego/portugalskiego: 25 pkt.

o rozmowa kwalifikacyjna: 25 pkt.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie minimalnej liczby punktów z egzaminu z języka hiszpańskiego lub portugalskiego.

Łącznie kandydat może uzyskać 100 punktów (egzamin + rozmowa).

Niezbędne minimum: 50 punktów.

Niezaliczenie którejś część postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu lub rozmowy) skutkuje przyznaniem zera (0) punktów z całości postepowania kwalifikacyjnego.

Terminy

Egzamin pisemny z języka kierunkowego: 14 lipca 2023 r., godz. 10:00 (egzamin zostanie przeprowadzony w trybie stacjonarnym w budynku Wydziału Neofilologii UW przy ul. Dobrej 55 w Warszawie).

Rozmowa kwalifikacyjna: 14 lipca 2023 r., godz. 14:00 (rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet). 

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 21, 24-25.07.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie:
II termin: 26-27.07.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie:
III termin: 28, 31.07.2023

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5