[WA-UW] Hungarian Studies


In power from: 7 Jun 2023

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny, egzamin ustny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

węgierski

Zakres egzaminu:

1. egzamin pisemny i egzamin ustny sprawdzający zainteresowanie językiem, historią, literaturą i kulturą Węgier

Zagadnienia do egzaminu:

Literatura:

Literatura okresu Romantyzmu w okresie reform – literatura jako narzędzie kształtowania tożsamości narodowej.

Modernizm – I pokolenie czasopisma „Nyugat”.

Główne nurty rozwoju poezji węgierskiej okresu powojennego.

Dążenia nowatorskie w rozwoju prozy węgierskiej po 1960 roku.

Najważniejsze zjawiska współczesnej literatury węgierskiej (poezja, proza, dramat).

Historia:

Wspólne postacie dla historii Polski i Węgier.

Znaczenie bitwy pod Mohaczem dla historii Węgier.

„Wiosna Ludów” jako jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych na Węgrzech.

Rola Węgier w dwóch wojnach światowych XX wieku.

Przyczyny i skutki wydarzeń 1956 roku.

Kultura:

Pochodzenie Węgrów i ślady kultury przedchrześcijańskiej.

Najważniejsi reżyserzy i filmy powojennej węgierskiej kinematografii.

Osiągnięcia Węgrów w dziedzinie nauki (węgierscy Nobliści).

Charakterystyka głównych tendencji oraz przedstawicieli wybranego przez kandydata okresu sztuki węgierskiej.

Współczesne społeczeństwo węgierskie.

Sytuacja polityczna oraz gospodarcza współczesnych Węgier.

Językoznawstwo:

Rodziny językowe w Europie.

Wyrazy obce w węgierskim użyciu językowym w XXI wieku.

Różne odmiany języka węgierskiego (społeczne, naukowe, regionalne).

Język węgierski a języki słowiańskie (wzajemne oddziaływanie, zapożyczenia).

Błędy językowe a norma językowa.

2. egzamin pisemny i ustny z języka węgierskiego (poziom C1)

MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW

Z egzaminu z wiedzy hungarystycznej można uzyskać łącznie 100 punktów (min. 50):

egzamin pisemny: max. 80 pkt., min. 40 pkt.

egzamin ustny: max. 20 pkt., min. 10 pkt.

Z egzaminu z języka węgierskiego (C1) można uzyskać łącznie 200 punktów (min. 100):

egzamin pisemny: max. 160 pkt., min. 80 pkt.

egzamin ustny: max. 40 pkt., min. 20 pkt.

Łącznie można otrzymać maks. 300 pkt. (min. 150).

Uwaga! Niezaliczenie któregoś z egzaminów skutkuje przyznaniem zera (0) punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy

Egzamin z wiedzy o języku, historii, literaturze i kulturze Węgier: 17 lipca 2023 r., pisemny godz. 12:00, ustny godz. 14:30, Wydział Neofilologii, Warszawa, ul. Dobra 55

Egzamin z języka węgierskiego C1: 18 lipca 2023 r., pisemny godz. 10:00, ustny godz. 14:00, Wydział Neofilologii, Warszawa, ul. Dobra 55

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 21, 24-25.07.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie:
II termin: 26-27.07.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie:
III termin: 28, 31.07.2023

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2