[WA-UW] European Studies


In power from: 6 Jun 2023

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

1. Europeizacja – definicja pojęcia, typy/przykłady europeizacji z praktyki integracji europejskiej.

2. Teorie integracji europejskiej

3. Demokracja liberalna we współczesnej Europie.

4. Definiowanie granic cywilizacji europejskiej

5. Relacje UE-Ukraina

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 30

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 24-26 lipca 2023 r., godz. 8:00-20:00 (rozmowa przeprowadzona zostanie zdalnie na platformie Google Meet)

Termin ogłoszenia wyników: 28 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 31 lipca -2 sierpnia 2023 r.
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 3-4 sierpnia 2023 r.
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 7-8 sierpnia 2023 r.
kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 10