• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Ethnology and Cultural Anthropology

Details
Code WA-UW-S2-EAK
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Ethnology and Cultural Anthropology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address Katarzyna Śniecińska k.sniecinska@uw.edu.pl
WWW address https://www.etnologia.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (03.07.2023 00:00 – 04.09.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

Tematem rozmowy kwalifikacyjnej będzie tekst wybrany przez kandydata z listy lektur, związanych z głównymi teoriami i nurtami w badaniach antropologicznych. Do listy lektur dołączona zostanie lista problemów, na które kandydaci muszą przygotować – w oparciu o zadane lektury – wypowiedzi ustne. Pytania zadawane podczas rozmowy dotyczyć będą samych lektur, a także przedstawionych tematów. Lista lektur i tematów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz w systemie IRK.


Kandydaci proszeni są o przeczytanie jednego, wybranego tekstu z listy i przygotowanie krytycznego omówienia lektury.
1.  Kirsten Hastrup, The empirical foundation: on the grounding of worlds, [in:] A passage to anthropology || O ugruntowywaniu się światów. Empiryczne podstawy etnografii [w:] red. M. Kempny, E. Nowicka, Badanie kultury, t.2, Warszawa, 2006. ||
2. Igor Kopytoff, The cultural biography of things: commoditization as proces, [in:] The Social Life of Things, ed. by A. Appadurai, Cambridge University Press 1986. ||
Kulturowa biografia rzeczy: utowarowienie jako proces, [w:] Badanie kultury, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa, 2003, s. 249-274.
3. James Clifford, On ethnographic authority, https://www.researchgate.net/publication/249982868_On_Ethnographic_Authority  ||
O autorytecie etnograficznym, [w:] tegoż, Kłopoty z kulturą, Warszawa, 2000.
4. Clifford Geertz, Здравый смысл как культурная система, https://magazines.gorky.media/nz/2007/4/zdravyj-smysl-kak-kulturnaya-sistema.html
|| Common Sense as a Cultural System, Local Knowledge, https://monoskop.org/images/d/d9/Geertz_Clifford_Local_Knowledge_Further_Essay s_in_Interpretive_Anthropology_1983.pdf || Myśl potoczna jako system kulturowy [w:] tegoż, Wiedza lokalna, WUJ, Kraków, 2005.
5. Kazimiera Zawistowicz-Adamska, Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań terenowych w Zaborowie, Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź, 1948, s. 23-83.
6. Paul Rabinow, Reflections on Fieldwork in Morocco, https://books.google.pl/books?id=jCtmNtSol_kC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage
&q&f=false ||Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, 2010, str. 31-100.
7. Edward E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles, and Magic  among the Azande, https://monoskop.org/images/3/37/Evans_Pritchard_E_E_Witchcraft_Oracles_and_Magic_Among_the_Azande_1976.pdf s. 1-64 || Czary, wyrocznie i magia u Azande. Wersja skrócona, PIW, Warszawa, 2008, str. 1-65. ||
 
Zakres pytań:
1. Jaki jest główny temat i cel lektury? Jakie pytania stawiane są w danym artykule? Czy pytanie te stawiane są w satysfakcjonujący i precyzyjny sposób?
2. W jakim paradygmacie teoretycznym mieści się dany tekst? Do jakich debat w antropologii oraz w naukach społecznych i humanistycznych się odnosi? Na czym polega interwencja autora/autorki?
3. Jakie dostrzegasz ograniczenia w tekście? Jakie krytyczne pytania potrafisz sformułować wobec tekstu?
4. Jakie możliwości interpretacji dzisiejszego świata daje ten tekst/książka? Co wydaje Ci się w niej ważne?
5. Dlaczego ten tekst jest ważny dla teorii i praktyki nauk społecznych i humanistycznych?

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 12 września 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 15 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:  18-19. września2023

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5