[WA-UW] Journalism and Media Studies


In power from: 26 May 2023

Registration criteria

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Kandydat przygotowuje 5-10 minutową wypowiedź na wybrany przez siebie temat z udostępnionych poniżej zagadnień.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w oparciu o przedstawioną przez kandydata wypowiedź.

1. Główne dzienniki w największych krajach Europu (wg. prestiżu, nakładu i zasięgu).

2. Światowe tygodniki opinii: ich profil, krąg odbiorców i afiliacje polityczne.

3. Największe dzienniki i tygodniki o profilu ekonomicznym (w Europie i na świecie).

4. Główne problemy radiofonii i telewizji w krajach europejskich – dualizm systemu, liberalizacja, komercjalizacja, deregulacja.

5. Nadawcy publiczni i komercyjni w Europie: sposób określenia zadań mediów publicznych (tzw. misji) oraz systemy finansowania, rywalizacja z mediami komercyjnymi.

6. Wolność słowa (mediów) i sposoby jej pomiaru w różnych krajach.

7. Regulatory rynku mediów w USA i Europie: tryb powoływania oraz kompetencje i zadania.

8. Rynek informacji: największe światowe agencje informacyjne –ich regionalizacja i specjalizacja.

9. Typy własności na światowym rynku medialnym.

10. Pojęcie i wymiary pluralizmu na światowym rynku medialnym.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 50

Terminy

Egzamin ustny: 11 września 2023 r., godz. 10:00, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Warszawa, ul. Bednarska 2/4, sala zostanie podana po zakończeniu rejestracji.

Termin ogłoszenia wyników: 15 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 18-20 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5