[WA-UW] Bioethics


In power from: 11 Aug 2023

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się w formie zdalnej lub stacjonarnej (wybór zależy od kandydata).

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

Kandydat na początku rozmowy proponuje dwa zagadnienia o charakterze bioetycznym do dyskusji, z których komisja wybiera jedno. W trakcie rozmowy sprawdzane będą predyspozycje kandydata do studiowania bioetyki: umiejętność formułowania argumentów oraz samodzielnego myślenia.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 20

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18 września 2023 r., od godz. 12:00:

- na platformie Google Meet – forma zdalna;

- ul. Krakowskie Przedmieście 3, pok. 106 – forma stacjonarna.

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:  25-26 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 10