• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Artes Liberales (Liberal Arts)

Details
Code WA-UW-S2-AL
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Artes Liberales (Liberal Arts)
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 2 years
Recruitment committee address Violetta Rączewska rekrutacja_al@al.uw.edu.pl
WWW address http://al.uw.edu.pl/kierunki-studiow/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2023 00:00 – 11.09.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji:

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

1. uzasadnienie (w języku polskim lub angielskim) wyboru kierunku artes liberales
2. propozycja tematu do rozmowy kompetencyjnej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych lub ich pogranicza, odzwierciedlającego zainteresowania kandydata. Propozycję tematu i jego krótką charakterystykę (nie więcej niż 100 słów) należy napisać w języku polskim lub angielskim.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18 września 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 25-26 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 8