• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[FZ-UZ] Elektrotechnika

Details
Code FZ-UZ-ELEKTRO
Organizational unit [FZ-UZ] University of Zielona Góra
Field of studies Electrical Engineering
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
Duration 1,5 roku (3 semestry)
Recruitment committee address rekrutacja@uz.zgora.pl
Office opening hours 9:00-13:00
WWW address https://rekrutacja.uz.zgora.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 12:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA - Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl gdyż  rekrutacja odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Rejestracji Internetowej Kandydatów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 
Zapraszamy do rekrutacji w terminach 15.01 - 15.02.2024 r.

 

6.png

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Po ukończeniu tego kierunku będziesz posiadać wiedzę spec­jal­isty­czną z zakresu kom­put­erowo wspo­ma­ganego pro­jek­towa­nia sieci i insta­lacji elek­trycznych, ochrony i zabez­piecza­nia oraz eksploat­acji urządzeń elek­trycznych, najnowszych tech­nolo­gii i urządzeń z zakresu ener­gooszczęd­nego użytkowa­nia energii elek­trycznej, odnaw­ial­nych źródeł energii, pro­jek­towa­nia tzw. inteligent­nych budynków, tech­niki mikro­pro­ce­sorowej, pro­jek­towa­nia układów pomi­arowych oraz sys­temów diag­nos­ty­cznych i mon­i­torowa­nia.

Możliwość zatrudnienia:

Będziesz stanowić wysoko wyk­wal­i­fikowaną kadrę o wyspecjalizowanej wiedzy, umiejęt­ności i kom­pe­tencji niezbędnych do samodziel­nej pracy twór­czej oraz do pode­j­mowa­nia decyzji, nad­zorowa­nia i kierowa­nia zespołami pra­cown­iczymi w wielu dziedz­i­nach gospo­darki pow­iązanych z elek­trycznoś­cią. Zostaniesz przygotowany również do pracy w zespołach naukowo – badaw­czych.

PODSTAWOWE  INFORMACJE  REKRUTACYJNE: 

 


Zapisy na wszystkie kierunki oferowane na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzone są przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego w terminie: 15 styczeń - 15 luty br. "https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/"