• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[FZ-UZ] Automatyka i robotyka

Details
Code FZ-UZ-AR
Organizational unit [FZ-UZ] University of Zielona Góra
Field of studies Automatic Control and Robotics
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 1,5 roku (3 semestry)
Recruitment committee address rekrutacja@uz.zgora.pl
Office opening hours 9:00-13:00
WWW address https://rekrutacja.uz.zgora.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 12:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA - Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl gdyż  rekrutacja odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Rejestracji Internetowej Kandydatów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 
Zapraszamy do rekrutacji w terminach 15.01 - 15.02.2024 r.

 

6.png

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Po ukończeniu tego kierunku będziesz posiadać wiedzę spec­jal­isty­czną z zakresu sterowa­nia pro­cesów prze­mysłowych, kom­put­erowych sys­temów automatyki, sys­temów diag­nos­tyki, sztucznej inteligencji, budowy ele­men­tów i urządzeń automatyki, sterowa­nia i opro­gramowa­nia sys­temów robo­t­yki prze­mysłowej i usłu­gowej oraz pro­jek­towa­nia sys­temów wspo­ma­gania decyzji. Zostaniesz przygotowany z zakresu robo­t­yza­cji pro­cesów technologicznych.

Możliwość zatrudnienia:

Po ukończeniu kierunku możesz podjąć pracę w nowoczesnych firmach zajmujących się projektowaniem nowoczes­nych maszyn, urządzeń, zau­tomaty­zowanych sys­temów wyt­warza­nia i mon­tażu, a także wyko­rzys­taniem sys­temów kom­put­erowych w sterowa­niu pro­dukcją, również w opar­ciu o nowoczesną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji. Zostaniesz przygotowany również do pracy w zespołach naukowo – badaw­czych, a także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

PODSTAWOWE  INFORMACJE  REKRUTACYJNE: 

 


Zapisy na wszystkie kierunki oferowane na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzone są przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego w terminie: 15 styczeń - 15 luty br. "https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/"