• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Mikrobiologia

Details
Code ZS-USZ-MIK_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii
ogólnej, oparte na fundamencie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nabycie umiejętności tłumaczenia i rozumienia mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych mikroorganizmów, a także przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne związane z drobnoustrojami.
Znaczną część programu dydaktycznego stanowią zajęcia praktyczne w pracowniach
specjalistycznych.

 

Nauczysz się:
• rozpoznawać i diagnozować choroby infekcyjne, powodowane przez bakterie, wirusy i grzyby u ssaków, w tym u człowieka,
• zaawansowanych technik stosowanych w laboratoriach mikrobiologicznych,
• postępowania diagnostycznego w chorobach infekcyjnych,
• postępowania epidemiologicznego wobec chorób zakaźnych.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Najnowsze dane z mikrobiologii (chlamydie, bakteriofagi, wirofagi), zastosowanie technik immunologicznych w diagnostyce mikrobiologicznej z wykorzystaniem metod molekularnych,
diagnostyka zakażeń, metody specjalistyczne w diagnostyce.

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• diagności,
• mikrobiolodzy w laboratoriach medycyny ludzkiej, weterynaryjnej i laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną produktów pochodzenia zwierzęcego,
• pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego (woda, gleba, powietrze),
• pracownicy w jednostkach naukowych prowadzących badania diagnostyczne.
• mogą również być ambasadorami zdrowia publicznego w jednostkach diagnostycznych, naukowych jak i Ministerstwa Zdrowia.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku mikrobiologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

 

W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

*Kandydaci po studiach z innych obszarów kształcenia niż dziedzina: nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych zobowiązani są do uzupełnienia we własnym zakresie treści programowych z zakresu studiów I stopnia nauk przyrodniczych

 

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku mikrobiologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Studenci, poza zajęciami praktycznymi, mają obowiązek odbyć 80 godzin bezpłatnych praktyk w wybranych przez siebie laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, medycznych lub weterynaryjnych.