• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Menadżer Dziedzictwa Kulturowego

Details
Code ZS-USZ-MDK_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania nowatorskich metod w wypracowaniu i wdrożeniu kierunków związanych z ochroną, promocją, zarządzaniem i ekonomicznym wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Przekazujemy odpowiednią dawkę wiedzy historycznej, społecznej, prawnej i ekonomicznej – dbamy o wszechstronne poszerzenie horyzontów studentów naszego kierunku.
Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym.

 

Nauczysz się:
• wykorzystywać wiedzę dotyczącą ochrony, zarządzania i promocji dziedzictwa kulturowego,
• inspirować i organizować działania promujące tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe w otoczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym,
• gromadzić, opracowywać i prezentować informacje,
• współpracować z członkami zespołu oraz kierować zespołem ds. prac dotyczącym przeszłości.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Badania przestrzeni turystycznej, analiza potrzeb społecznych, muzeum w przestrzeni publicznej,

komunikacja interpersonalna, kreatywne pisanie o przeszłości, wizualizacja danych
o przeszłości.

 

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
• jednostkach administracji rządowej i samorządowej (w działach zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego),
• instytucjach i organach Unii Europejskiej zajmujących się europejskim dziedzictwem kulturowym,
• muzeach i innych instytucjach dziedzictwa kulturowego,
• placówkach kulturalno-oświatowowych zajmujących się popularyzacją wiedzy (np. domy kultury, centra kultury, fundacje działające na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego),
• służbach i instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego (np. urzędy konserwatorskie, oddziały terenowe NID),
• organizacjach i firmach turystycznych zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego,
• działach promocji i marketingu firm prywatnych,
• lokalnych grupach działania (LGD),
• służbach leśnych.

 

Kontynuacja nauki: Studia doktoranckie, studia podyplomowe

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • dziedzictwo kulturowe w turystyce;
  • muzealnictwo.

 

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia z następujących dyscyplin: archeologia, historia, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, turystyka, architektura i urbanistyka, ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do: – ludzi młodych, aktywnych, mających potrzeby kreacyjne, potrafiących zorganizować wokół siebie środowiska o wrażliwości społecznej, humanistycznej i ekonomicznej, chcących we własnym miejscu zamieszkania wykorzystać potencjał lokalny dla tworzenia miejsc pracy, własnych biznesów, organizacji turystyki – ludzi doświadczonych w pracy w JST, turystyce, lokalnych przedsiębiorców, ludzi mediów, pracowników oświaty i instytucji kultury. Nasza oferta skierowana jest też do tych, którzy rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy. Są to przede wszystkim osoby, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jak i pracownicy firm prywatnych lub instytucji państwowych, które zajmują się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Program studiów został przygotowany w taki sposób, by odpowiedzieć na potrzeby zarówno osób, które dopiero wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w służbach konserwatorskich, muzeach lub urzędach władz lokalnych, jak i tych, które od wielu lat funkcjonują w wymienionych strukturach i odczuwają potrzebę uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności.