• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Bałtyckie studia kulturowe

Details
Code ZS-USZ-BSK_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 semestry
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.

 
Zapraszamy!

 

 

 

Bałtyckie studia kulturowe realizują specjalistyczny, autorski, wyjątkowy program, ukierunkowany na różne aspekty dziedzictwa i przede wszystkim najnowsze zjawiska w kulturze państw nadbałtyckich. Dają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności  niezbędnych do działania w sektorze kultury i turystyki oraz kompetencje niezbędne do działań animacyjnych oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.   W trakcie studiów wykorzystywane są także atuty Szczecina i województwa jako  miejsca kontaktów  międzykulturowych i nawiązywania różnych form współpracy miast i regionów położonych w basenie Morza Bałtyckiego.
Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym.

 

Nauczysz się:

 

• wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy badawczej, oraz w instytucjach kultury i turystyki,
• interpretować teksty przydatne w działalności popularyzatorsko-edukacyjnej,
• wykorzystywać wiedzę i umiejętności do realizacji samodzielnych projektów w sektorze kultury,
• poznawać i rozumieć mechanizmy kształtujące specyfikę literatury, kultury artystycznej i form spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań,
• tworzyć i realizować projekty naukowe ukierunkowane na zjawiska i relacje kulturowe regionu nadbałtyckiego.

 

Absolwenci są przygotowani do pracy jako organizatorzy, animatorzy w instytucjach kultury takich jak: galerie, teatry, kina, muzea, centra kultury, stowarzyszenia, redakcje, wydawnictwa, biblioteki, turystyka regionalna, jednostkach organizacyjnych współpracy makroregionalnej  oraz  samodzielnej realizacji projektów edukacyjno-artystycznych, popularyzatorskich oraz powiązanych z zagospodarowaniem czasu wolnego, kreowania ruchu hobbystycznego.

 

Przykładowe przedmioty:

 

Komparatystyka kulturowa i medialna, kultura i sztuka Pomorza, turystyka w regionie Morza
Bałtyckiego, dramat i teatr skandynawski, muzea i galerie krajów nadbałtyckich i Skandynawii,
skandynawska powieść kryminalna, do wyboru: lektorat języka szwedzkiego lub niemieckiego (od podstaw).

 

Kontynuacja nauki: studia III stopnia.

 

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś,
Gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym. Bałtyckie studia kulturowe są projektem oryginalnym, jednocześnie ich program ukształtowany został także w wyniku wnikliwej analizy losów absolwentów oraz konsultacji prowadzonymi ze studentami kulturoznawstwa. Program wyróżnia się znaczącym miejscem w programie zagadnień z zakresu literatury współczesnej, komparatystyki, historii sztuki, sztuki współczesnej, teatru, filmu, kultury popularnej, problemów relacji międzykulturowych oraz translatoryki kulturowej. Wszystkie treści ukierunkowane są na zjawiska i procesy składające się na najnowsze, oryginalne tendencje i zjawiska w kulturze regionów nadbałtyckich (np. skandynawska powieść kryminalna), oraz wspólne dziedzictwo  i procesy powstałe w wyniku kontaktów międzykulturowych (np. ruchy rekonstrukcyjne). Wychodzimy z założenia, że podstawą sukcesu są ukierunkowana wiedza oraz  umiejętności obserwacji i rozumienia otaczającej rzeczywistości, stąd proponujemy zajęcia ukierunkowane na  interpretację, formułowanie problemów badawczych oraz współpracę w realizacji projektów.