• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Urban Studies

Details
Code WA-UW-S2-US
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Urban Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
Duration 2 years
Recruitment committee address Jan Skrzypczuk j.skrzypczuk@uw.edu.pl
WWW address http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/strona-glowna-2-2/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca przygotowanego i zamieszczonego wcześniej w IRK eseju. Przedmiotem rozmowy z kandydatem będzie – na podstawie przygotowanego eseju – uzasadnienie wyboru kierunku studia miejskie. 

Esej powinien składać się z dwóch części. W pierwszej należy odnieść się do kwestii współczesnych problemów rozwoju miast; w drugiej przedstawić swoje zainteresowania naukowe. Zakres poruszanej tematyki i sposób jej ujęcia jest dowolny. Esej jest podstawą oceny wiedzy posiadanej przez kandydata na temat rozwoju miast, umiejętności jej syntetycznej prezentacji oraz poziomu przygotowania do studiów magisterskich.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Egzamin ustny: 19 września 2022 r. , Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Termin ogłoszenia wyników: 23 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 27-28 września 2022  r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 29-30 września 2022  r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 15