• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Canadian Studies

Details
Code WA-UW-S2-SKAN
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Canadian Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 2 years
Recruitment committee address marcingrad@uw.edu.pl 0048225526077
Required document
 • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (22.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna, egzamin pisemny stacjonarny (z języka francuskiego i/lub angielskiego)

Języki prowadzenia kwalifikacji:

angielski, francuski, polski

Zakres egzaminu:

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej – 3 pytania, każde punktowane od 0 do 10 – prowadzonej w języku polskim i języku obcym (angielskim lub francuskim), sprawdzającej ogólną orientację kandydata w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury, systemu politycznego oraz realioznawstwa Kanady.

Z rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie można uzyskać 30 punktów.

Próg punktowy dla rozmowy kwalifikacyjnej to 15 pkt. (przy czym kandydat musi uzyskać minimum 5 punktów za każdą odpowiedź).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej istnieje możliwość potwierdzenia znajomości przez kandydata języka polskiego na poziomie B2.

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja językowa - potwierdzenie przez kandydata znajomości języka angielskiego i francuskiego na poziomie B2.

Kandydaci potwierdzają znajomość języka angielskiego certyfikatem Uniwersytetu Warszawskiego lub jego ekwiwalentem:

 • Cambridge First Certificate in English (FCE)
 • Ocena A lub B International English Language Testing System (IELTS) Poziom 5,5-6,5
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®) Wynik 75-93 pkt.

Kandydaci potwierdzają znajomość języka francuskiego certyfikatem Uniwersytetu Warszawskiego lub jego ekwiwalentem:

 • Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B2)
 • Diplôme de Langue Française (DL) avancé (3)
 • Test de Connaissance du Français (TCF) B2.

Honorowane certyfikaty na poziomie wyższym niż B2 - język angielski:

 • Certificate in Advanced English / Cambridge English: Advanced (CAE) / C1 Advanced wydawany przez Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language Assessment and University of Cambridge ESOL examination),
 • Certificate of Proficiency in English / Cambridge English: Proficiency (CPE) / C2 Proficiency wydawany przez Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language Assessment and University of Cambridge ESOL examination),
 • C1 Business Higher / Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) wydawany przez Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language Assessment and University of Cambridge ESOL examination),
 • Egzamin Certyfikacyjny UW (poziom C1 lub C2) wydawany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW,
 • ECL Language Test level C1 (min. score 80), wydawany przez European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages,
 • Edexcel ESOL (English for Speakers of Other Languages) Level 2 wydawany przez Pearson,
 • Pearson Test of English (PTE) Academic (min. score 64) wydawany przez Pearson,
 • International English Language Testing System Academic (min. score 7) wydawany przez International English Language Testing System (IELTS),
 • Test of English as a Foreign Language (min. score 94) wydawany przez Educational Testing Service (ETS).

Honorowane certyfikaty na poziomie wyższym niż B2 - język francuski:

 • Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF C1),
 • Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS),
 • Diplôme Supérieur de Langue et Culture Françaises (DSLCF),
 • Egzamin Certyfikacyjny UW (poziom C1 lub C2) wydawany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW,
 • Test de Connaissance du Français (TCF) C1 lub C2.

W przypadku braku certyfikatu kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu pisemnego stacjonarnego z języka angielskiego i francuskiego na poziomie B2. Informacje o egzaminie: Egzamin na poziomie zaawansowanym (B2 według skali ESOKJ – czwarty stopień trudności). Forma pisemna.

Części składowe:

 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstu pisanego
 • użycie struktur językowych
 • pisanie.

Punkty z egzaminu z języka angielskiego albo francuskiego na poziomie B2 nie są wliczane do punktacji końcowej z postępowania kwalifikacyjnego, pozwalają na pozytywne zaliczenie etapu weryfikacji językowej. By zaliczyć egzamin kandydat musi zdobyć co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów.

Terminy

Terminy egzaminów językowych (B2):

 • język angielski - 7 lipca 2022 r.; Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55
 • język francuski - 8 lipca 2022 r.; Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55

Rozmowa kwalifikacyjna: 15 lipca 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 20-22 lipca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 25-26 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 3