[WA-UW] Polish Sign Language Philology


In power from: 24 Jun 2022

Registration criteria

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

polski

Zakres egzaminu:

Znajomość tematyki związanej z językiem i kulturą niesłyszących. Wymagana jest także znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę anglojęzycznej literatury przedmiotu. Nie jest wymagana znajomość języka migowego, jest ona jednak dodatkowo punktowana.

Lista zagadnień obowiązujących kandydatów na etapie rozmowy kwalifikacyjnej:

• Kulturowe i medyczne definiowanie głuchoty;

• Języki migowe a języki migane;

• Głusi jako mniejszość językowo-kulturowa;

• Właściwości gramatyczne języków migowych;

• Historia społeczności niesłyszących w Polsce;

• Kultura Głuchych.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 14 lipca 2022 r., godz. 09.30, Wydział Polonistyki, Krakowskie Przedmieście 26/28, s. 10

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca2022 r.

Terminy składania dokumentów:  20-22 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 11