• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Classics, Classical Philology

Details
Code WA-UW-S2-FLKLS
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Classics, Classical Philology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address z.wasiak2@uw.edu.pl
tel. (22) 552-11-00
WWW address http://www.ifk.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Egzamin składa się z 3 części sprawdzających:

I cz. – znajomość języka łacińskiego

Kandydat z pomocą słownika przygotowuje tłumaczenie fragmentu tekstu Cycerona albo Wergiliusza. W trakcie prezentacji tłumaczenia i rozbioru zdań odpowiada na pytania z zakresu fleksji i składni.

II cz. – znajomość języka (staro)greckiego

Kandydat z pomocą słownika przygotowuje tłumaczenie fragmentu tekstu Ksenofonta albo Platona, w trakcie prezentacji tłumaczenia i rozbioru zdań odpowiada na pytania z zakresu fleksji i składni.

III cz. – ogólne przygotowanie do studiów na filologii klasycznej (kandydat prezentuje dwa wylosowane zagadnienia z zakresu zagadnień egzaminacyjnych)

Punktacja:

Maksymalna liczba punktów – 100

Liczba punktów konieczna do uznania egzaminu za zdany: 50

Zagadnienia egzaminacyjne do III cz. egzaminu

Mitologia:

1. Genealogia bogów. Bogowie olimpijscy i ich rzymskie odpowiedniki.

2. Przykłady postaci i wątków mitologicznych najczęściej wykorzystywanych w literaturze greckiej i rzymskiej.

3. Achilles, Odys, Orfeusz … – niejednoznaczny obraz herosa (na przykładzie tekstów literackich).

4. Teogonia Hezjoda, Aitia Kallimacha, Biblioteka Ps.-Apollodora – źródło wiedzy o mitach dla epok późniejszych. Recepcja w kulturze nowożytnej (wybrane przykłady z literatury, muzyki i sztuk pięknych). o Dramat

5. Religijna proweniencja dramatu starożytnego.

6. Budowa dramatu a sposób jego wystawiania (budowle teatralne w Grecji i Rzymie, aktorzy).

7. Rozwój gatunków w kontekście politycznym, społecznym i literackim o Epika i liryka

8. Iliada vs Odyseja – ich podobieństwa i różnice. Sposób prowadzenia narracji i ukazania bohaterów.

9. Eneida – czy to tylko epos narodowy w „służbie władzy”?

10. Liryka grecka – w kontekście społecznym i religijnym Liryka rzymska z przełomu I w. p.n.e. i I w. n.e. a jej greckie źródła.

11. Wybitni lirycy greccy i rzymscy. Twórczość kobiet.

12. Poezja hellenistyczna – jej oryginalność a kontynuacja dawniejszych gatunków. o Historiografia

13. Od logografów do Tacyta i Ammiana – rozwój historiografii greckiej i rzymskiej. Znani autorzy dzieł historycznych.

14. Kronikarze i plotkarze – próba obiektywnego spojrzenia na wydarzenia historyczne i dostarczenie rozrywki czytelnikom.

15. Różne tradycje historiografii starożytnej – początki refleksji historycznej, dzieła biograficzne i anegdotyczne, annalistyka, inne gatunki pisarstwa naukowego o Filozofia

16. Forma dialogu w literackich tekstach filozoficznych jako dziedzictwo majeutycznej metody Sokratesa (np. dialogi Platona i Cycerona).

17. Filozofia rzymska spadkobierczynią filozoficznych szkół hellenistycznych (stoicy, cynicy, epikurejczycy).

18. De rerum natura Lukrecjusza i Metamorfozy Owidiusza – filozofia w ujęciu poetyckim. o Retoryka

19. Cele i zadania mówcy w rozumieniu starożytnych (Arystoteles, Cyceron, Kwintylian).

20. Teksty teoretyczne a praktyka codzienna – mówcy na agorze i forum. Schemat konstruowania mowy.

21. Słynni mówcy greccy i rzymscy oraz kanon ich mów. o Edycja i krytyka tekstu.

22. Wiedza o podstawowych zagadnieniach: transmisja tekstów starożytnych, ustalanie pokrewieństwa rękopisów, budowa i konwencje aparatu krytycznego.

Metryka grecka i łacińska.

23. Znajomość podstawowych pojęć i miar metrycznych: heksametr, dystych elegijny, trymetr jambiczny, tetrametr trocheiczny katalektyczny, tetrametr i dymetr anapestyczny, podstawowe miary Horacego (strofa alcejska i saficka).

Życie codzienne

24. Źródła materialne (archeologiczne) a przekazy literackie zawierające informacje o życiu codziennym (komedia, epigramaty, utwory Petroniusza i Apulejusza).

25. Greckie i rzymskie zwyczaje i obrzędy związane z tzw. okresami przejścia: narodzinami – wejściem w dorosłość – śmiercią.

26. Związki literatury i sztuki z życiem politycznym. Teksty literackie (komedie, mowy) jako oręż polityczny. Utwory legitymizujące władzę, mecenat cesarski.

27. Druga sofistyka – jej źródła i prądy. Główne postaci (Lukian z Samosat) i ich twórcze dokonania.

28. Dziedzictwo literatury starożytnej w tekstach autorów chrześcijańskich (św. Augustyn, św. Hieronim). Homo Christianus czy Ciceronianus?

 

Terminy

Egzamin ustny: 21 września 2022 r., godz. 10:00, Instytut Filologii Klasycznej (s. 110), ul. Krakowskie Przedmieście 1

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:  27-28 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5