• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Iberian Philology

Details
Code WA-UW-S2-FLIB
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Iberian Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address Marta Wójtowicz-Wcisło rekrutacja.iber@uw.edu.pl 225520931
WWW address https://iberystyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (22.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny, rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

hiszpański lub portugalski

Zakres egzaminu:

Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberyjska muszą znać język hiszpański lub portugalski (na poziomie C1) oraz mieć dobre rozeznanie w historii i kulturze krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych.

Wybór, podczas rejestracji na studia, przez kandydata egzaminu wstępnego z języka hiszpańskiego i rozmowy kwalifikacyjnej w języku hiszpańskim będzie jednoznaczny z wyborem specjalności hiszpańskiej lub latynoamerykańskiej.

Wybór, podczas rejestracji na studia, przez kandydata egzaminu wstępnego z języka portugalskiego i rozmowy kwalifikacyjnej w języku portugalskim będzie jednoznaczny z wyborem specjalności portugalskiej lub brazylijskiej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia brana jest pod uwagę liczba punktów z:

1. egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1;

2. rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku hiszpańskim lub portugalskim i sprawdzającej wiedzę z literatury, językoznawstwa, historii i kultury w zakresie jednej z czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylijskiej.

Zakres wymagań podczas rozmowy kwalifikacyjnej: wybrane zagadnienia z programu studiów pierwszego stopnia na kierunkach Iberystyka: hispanistyka, Iberystyka: portugalistyka oraz hispanistyka stosowana.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną są dostępne na stronie Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (https://www.iberystyka.uw.edu.pl/node/442).

Na podanej stronie można również znaleźć przykładowy test z języka kierunkowego.

MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z każdego z elementów postępowania kwalifikacyjnego: 50 pkt.

Liczba minimalna niezbędna do zakwalifikowania:

o egzamin z języka hiszpańskiego/portugalskiego: 25 pkt.

o rozmowa kwalifikacyjna: 25 pkt.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie minimalnej liczby punktów z egzaminu z języka hiszpańskiego lub portugalskiego.

Łącznie kandydat może uzyskać 100 punktów (egzamin + rozmowa).

Niezbędne minimum: 50 punktów.

Terminy

Egzamin pisemny: 15 lipca 2022 r.; godz. 9:00 -11:00; Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, ul. Oboźna 8 (nr sali podany zostanie w terminie późniejszym)

Rozmowa kwalifikacyjna: 15 lipca 2022 r.; od godz.: 14:00, Google Meet

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 20-22 lipca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 25-26 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5