• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Ethnology and Cultural Anthropology

Details
Code WA-UW-S2-EAK
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Ethnology and Cultural Anthropology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address Katarzyna Śniecińska k.sniecinska@uw.edu.pl
WWW address https://www.etnologia.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

polski, ukraiński, rosyjski, angielski

Zakres egzaminu:

Tematem rozmowy kwalifikacyjnej będzie tekst wybrany przez kandydata z listy lektur, związanych z głównymi teoriami i nurtami w badaniach antropologicznych. Do listy lektur dołączona zostanie lista problemów, na które kandydaci muszą przygotować – w oparciu o zadane lektury – wypowiedzi ustne. Pytania zadawane podczas rozmowy dotyczyć będą samych lektur, a także przedstawionych tematów. Lista lektur i tematów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz w systemie IRK.

Kandydaci proszeni są o przeczytanie jednego, wybranego tekstu z listy i przygotowanie krytycznego omówienia lektury.

 1.  Kirsten Hastrup, The empirical foundation: on the grounding of worlds, [in:] A passage to anthropology || O ugruntowywaniu się światów. Empiryczne podstawy etnografii [w:] red. M. Kempny, E. Nowicka, Badanie kultury, t.2, Warszawa, 2006. ||
 2. Igor Kopytoff, The cultural biography of things: commoditization as proces, [in:] The Social Life of Things, ed. by A. Appadurai, Cambridge University Press 1986. || Kulturowa biografia rzeczy: utowarowienie jako proces, [w:] Badanie kultury, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa, 2003, s. 249-274.
 3. James Clifford, On ethnographic authority, https://www.researchgate.net/publication/249982868_On_Ethnographic_Authority  ||  O autorytecie etnograficznym, [w:] tegoż, Kłopoty z kulturą, Warszawa, 2000.
 4. Clifford Geertz, Здравый смысл как культурная система, https://magazines.gorky.media/nz/2007/4/zdravyj-smysl-kak-kulturnaya-sistema.html || Common Sense as a Cultural System, Local Knowledge, https://monoskop.org/images/d/d9/Geertz_Clifford_Local_Knowledge_Further_Essays_in_Interpretive_Anthropology_1983.pdf || Myśl potoczna jako system kulturowy [w:] tegoż, Wiedza lokalna, WUJ, Kraków, 2005.
 5. Kazimiera Zawistowicz-Adamska, Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań terenowych w Zaborowie, Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź, 1948, s. 23-83.
 6. Paul Rabinow, Reflections on Fieldwork in Morocco, https://books.google.pl/books?id=jCtmNtSol_kC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false ||Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, 2010, str. 31-100. 
 7. Edward E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles, and Magic  among the Azande, https://monoskop.org/images/3/37/Evans_Pritchard_E_E_Witchcraft_Oracles_and_Magic_Among_the_Azande_1976.pdf s. 1-64 || Czary, wyrocznie i magia u Azande. Wersja skrócona, PIW, Warszawa, 2008, str. 1-65. ||

 

Zakres pytań:

 1. Jaki jest główny temat i cel lektury? Jakie pytania stawiane są w danym artykule? Czy pytanie te stawiane są w satysfakcjonujący i precyzyjny sposób?
 2. W jakim paradygmacie teoretycznym mieści się dany tekst? Do jakich debat w antropologii oraz w naukach społecznych i humanistycznych się odnosi? Na czym polega interwencja autora/autorki?
 3. Jakie dostrzegasz ograniczenia w tekście? Jakie krytyczne pytania potrafisz sformułować wobec tekstu?
 4. Jakie możliwości interpretacji dzisiejszego świata daje ten tekst/książka? Co wydaje Ci się w niej ważne?
 5. Dlaczego ten tekst jest ważny dla teorii i praktyki nauk społecznych i humanistycznych?

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 13 września 2022 r., Siedziba Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 17 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 19 - 20 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5