• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Cultural Education (Branch in Cieszyn), full-time, second degree studies

Details
Code SK-US-W6-S2EK19
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Cultural Education
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years (4 semesters)
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2022 12:00 – 01.09.2022 23:59)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Сілезький університет в Катовіцах

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

Opis kierunku:

Studia na kierunku edukacja kulturalna (Cultural Educationprzygotowują do samodzielnego, refleksyjnego, krytycznego i twórczego funkcjonowania w obszarze szeroko pojętej edukacji kulturalnej.

Kierunkowy program kształcenia obejmuje blok przedmiotów teoretycznych związanych z zagadnieniami kultury, w tym kultury współczesnej, edukacji kulturalnej, pracy z publicznością oraz zagadnienia z zakresu historii sztuki, filozofii a także rozwijających wiedzę z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, mediacji i partycypacji. Wypełniając wymagania kształcenia ogólnoakademickiego studenci kierunku uczestniczą w zajęciach tutoringu, w ramach których przewidziano indywidualną, tutorską opiekę nad studentem, obejmującą pomoc w wyborze zajęć i działań badawczych uwzględniającą jego zainteresowania, uzdolnienia, posiadane kompetencje i wcześniejsze doświadczenia oraz udział w badaniach pod opieką tutora. Uzyskane w ten sposób kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku uczestniczyć aktywnie w badaniach naukowych a także podejmować własne inicjatywy w tym zakresie na potrzeby zawodowej praktyki społeczno-kulturalnej. Istotnym, a punktu widzenia przygotowania do wykonywania zawodu, wymaganym elementem kształcenia teoretycznego jest psychopedagogiczne przygotowanie absolwenta kierunku do diagnozowania potrzeb publiczności oraz tworzenia programów edukacyjnych (w tym interdyscyplinarnych, integrujących różne dziedziny kultury). Przygotowanie teoretyczne uzyskuje swój praktyczny wymiar w kolejnym bloku przedmiotowym.

Drugi blok zajęć obejmuje zestaw przedmiotów przygotowujących do pracy w konkretnych środowiskach i instytucjach kultury. Zajęcia prowadzone są w formie kursowej łączącej metody zajęć konwersatoryjnych, warsztatowych i ćwiczeń praktycznych. Studenci wybierają kursy spośród zaproponowanych do wyboru w każdym roku akademickim (do wyboru przewidziano: teatr, taniec, film, muzykę, literaturę, edukację muzealną, edukację w galerii sztuki). Kursowa forma zajęć pozwala na wybór co najmniej trzech propozycji z listy wskazanej w każdym roku akademickim.

Ostatni blok tworzą zajęcia praktyczne realizowane jako zajęcia badawcze i warsztatowe we współpracy z wybranymi instytucjami kultury. Biorąc pod uwagę specyfikę miasta Cieszyna (jako miejsca prowadzenia zajęć) warto podkreślić, że istnieje możliwość zaliczania zajęć terenowych poprzez udział w cyklicznych imprezach artystycznych i kulturalnych organizowanych na jego terenie a także w licznych stowarzyszenia, grupach i instytucjach kultury działających na terenie miasta i regionu. Specyfikę kierunku podkreślają praktyczne zajęcia twórcze i zajęcia poświęcone rozwijaniu indywidualnej aktywności twórczej oraz moduły prowadzone w języku angielskim (obok zajęć lektoratowych). Zakres tych zajęć i sposób ich realizacji jest oparty na autorskich programach, co podkreśla niepowtarzalny charakter kształcenia w ramach kierunku.

Opierając program kształcenia kierunku edukacja kulturalna na podstawach teoretycznych i działalności prowadzonej w ramach modułów praktycznych absolwent uzyskuje przygotowanie do projektowania i realizacji programów edukacyjnych, animacyjnych i mediacyjnych dostosowanych do charakteru zróżnicowanych instytucji kultury, środowisk oraz warunków, w jakich działają.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów po ich ukończeniu będzie przygotowany do realizacji zadań związanych z edukacją, animacją i mediacją kulturalną w różnych instytucjach kultury (w tym państwowych i samorządowych) organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych i oświatowych, instytucjach wychowania pozaszkolnego i opiekuńczo-wychowawczych, a także innych podmiotach życia społecznego. Uzyskane kompetencje dotyczą nie tylko wspomnianych instytucji, ale w ich ramach - środowisk i grup zróżnicowanych społecznie, wiekowo, kompetencyjnie i pod względem sprawności uczestników. Specyfiką określającą ten zakres kompetencji jest wysoki poziom przygotowania do pracy ze zróżnicowaną publicznością w instytucjach upowszechniających kulturę artystyczną, w tym teatrach, muzeach, galeriach, kinach a także bibliotekach i instytucjach kultury muzycznej. Wzmocnienie psychopedagogicznego przygotowania absolwenta kierunku do diagnozowania potrzeb publiczności oraz praktycznej części kształcenia przygotowującej do tworzenia programów edukacyjnych (w tym interdyscyplinarnych, integrujących różne dziedziny kultury) pozwoli mu nie tylko na realizację zadań edukacyjnych, animacyjnych, mediacyjnych i partycypacyjnych ale skutecznie wprowadzi w zagadnienia projektowania i realizacji różnorodnych programów a także budowania struktur inspirujących współpracę różnych podmiotów i integrowania podejmowanych przez nie działań związanych z edukacją kulturalną, umiejętności inicjowania, konstruowania i realizowania projektów kulturalno-edukacyjnych ze zdolnością do budowania wokół nich sieci współpracy. Ten zakres kompetencji absolwenta kierunku sprzyja włączaniu jednostek i grup w proces budowania kapitału społecznego, który wymaga dziś m.in. inicjowania, projektowania, animowania i organizowania różnorodnych form aktywności kulturalnej, w tym – twórczej i artystycznej. Działania w tym zakresie powinny uruchamiać zdolności i możliwości poszczególnych osób, ale także zdolności konstruktywnego współdziałania w grupie, nawiązywania więzi, budowania środowiskowych struktur społecznych służących aktywności społeczno-obywatelskiej. W tym ostatnim zakresie mieści się przygotowanie do uczestnictwa w procesach rewitalizacji rozumianych jako animacja społeczności miejskich i ich organizacja wokół pozytywnych zmian urbanistycznych i społecznych. Kompetencje absolwenta pozwolą mu równocześnie uczestniczyć aktywnie w badaniach naukowych a także podejmować własne inicjatywy w tym zakresie na potrzeby praktyki społeczno-kulturalnej.


Kryteria przyjęć:

O przyjęcie na kierunek studiów edukacja kulturalna, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, bez względu na okres w jakim  studia ukończyli.

Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna na temat aktywności kulturalnej, i/lub społecznej, i twórczej związanej z kulturą realizowanej indywidualnie lub w grupie, w ramach działalności stowarzyszenia, fundacji, organizacji, instytucji lub działalności innego typu, związanej ze sferą działań społecznych i/lub kulturalnych.

Prezentowane działania mogą obejmować formy wolontariatu, stażu, praktyki, działania zawodowe lub indywidualne zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną. Mogą być związane z pracą szkolnych zespołów zainteresowań, grup artystycznych, sportowych, religijnych, edukacyjnych, pomocowych, związkowych, itd.

Podczas rozmowy, kandydat może odwołać się do przedłożonej dokumentacji.

Rozmowa oceniana jest w skali od 1 do 10 punktów.  Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 3 punktów.