• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Environmental administering, full-time, second degree studies

Details
Code SK-US-W5-S2AS20
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Administration, Environmental administering
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years (4 semesters)
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2022 00:00 – 30.06.2022 23:59)

УВАГА: На цьому напрямку зарахування здійснюється ТІЛЬКИ через систему Інтернет-реєстрації кандидатів: https://irk.us.edu.pl

 

UWAGA: Na tym kierunku zapisy odbywają się TYLKO przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.us.edu.pl

 

IMPORTANT: Recruitment for this field of study is carried out in the external enrollment system of the University of Silesia at: https://irk.us.edu.pl

Сілезький університет в Катовіцах
Uniwersytet Śląski w Katowicach

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

онлайн реєстрація
rejestracja elektroniczna

https://irk.us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

освітня пропозиція в Сілезькому університеті в Катовіцах  
oferta studiów w UŚ

https://katalog.us.edu.pl 

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

 Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Administrowanie środowiskiem to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący  kształcenie w zakresie dwóch obszarów nauki – nauk społecznych i przyrodniczych. Jest on odpowiedzią na rosnące problemy środowiskowe we współczesnym świecie. Zatem przygotowanie merytoryczne jak i operacyjne w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska przez aktualne i przyszłe pokolenia ludzi, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego też, wychodząc naprzeciw realnemu zapotrzebowaniu rynku, w programie studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem uwzględniono znajomość administrowania środowiskiem w oparciu o prawne i środowiskowe podstawy gospodarowania jego zasobami. Celem kształcenia na kierunku AS jest rozwijanie kompleksowych kompetencji, obejmujących stosowanie prawnych instrumentów w ochronie środowiska w połączeniu z aspektami praktycznej wiedzy z zakresu uwarunkowań jego funkcjonowania, wspartych również kompetencjami administracyjnymi. Program studiów umożliwia zsynchronizowane kształcenie w zakresie nauk prawnych i przyrodniczych w odniesieniu do stosowania instrumentów ochrony środowiska.

Treści merytoryczne programu studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem obejmują 3 bloki modułów. Pierwszy blok, czyli moduły obowiązkowe, pozwala zapoznać się z prawnymi podstawami funkcjonowania administracji jako struktury bezpośrednio zobowiązanej do stosowania instrumentów ochrony środowiska. Uczestniczące w nich osoby zdobywają wiedzę w zakresie źródeł prawa, jego wykładni i struktury organów administracji publicznej oraz nabywają umiejętności identyfikacji podstawowych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku i czynników im zagrażającym. W tej grupie znajdują się również zajęcia, w ramach, których studenci poznają instrumenty i narzędzia wykorzystywane w poszczególnych działach prawa ochrony środowiska oraz ich praktyczne zastosowanie. Drugi blok, to moduły prezentujące narzędzia wspierające realizację celów środowiskowych w przedsiębiorstwach (organizacjach) przez zarządzanie i pozyskiwanie finasowania ich realizacji z uwzględnieniem poszanowania elementów środowiska przyrodniczego. Tematyka modułów do wyboru pozwala na rozszerzenie posiadanej wiedzy o zakresy prawnych i środowiskowych aspektów energetyki, zasad gospodarowania na obszarach chronionych, jak również uczestniczyć w proseminarium i seminariach a także pracowni specjalistycznej. Trzeci blok zajęć – moduły dyplomowe – obejmuje moduły obligatoryjne i fakultatywne, które wiążą się bezpośrednio z regulacją prawną i przyrodniczymi aspektami stosowania instrumentów prawa ochrony środowiska.

W realizacji programu studiów wykorzystywane są innowacyjne metody dydaktyczne właściwe zarówno naukom prawnym (administracyjnym), jak i przyrodniczym. Istotą studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem jest współpraca z gospodarczym otoczeniem uczelni. Dlatego też kierunek studiów został opracowany w ścisłej korelacji z potrzebami rynku pracy, zarówno administracji publicznej, jak i przedsiębiorców.

Innowacyjnością kierunku jest przygotowanie pracy magisterskiej, będącej rozwiązaniem konkretnego problemu prawno - środowiskowego, pod kierunkiem dwóch promotorów – specjalisty nauk prawnych i specjalisty nauk przyrodniczych.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku Administrowanie środowiskiem (AS), posiadając zarówno wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska jak i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, będzie potrafił zastosować instrumenty prawne dla zidentyfikowanych znanymi mu metodami przyrodniczymi, cennych obiektów, zasobów i zagrożeń elementów środowiska, w tym człowieka, co pozwoli mu na podjęcie decyzji w zakresie działań praktycznych. Wykształceni wysokiej klasy specjaliści AS, będą mogli świadczyć zarówno usługi badawcze, jak i realizować projekty w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi a także wykonywać działania eksperckie. Szerokie kompetencje z pewnością ułatwią zdobycie ciekawej i satysfakcjonującej finansowo pracy, zarówno w organach administracji publicznej, jak i w przemyśle.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Student będzie mógł uzyskać certyfikat np. SZŚ ISO 14001 - odpłatnie