• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Applied Geology (for BEng holders), full-time, second degree studies

Details
Code SK-US-W2-S2GS19
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Applied Geology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 years (3 semesters)
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.06.2022 00:00 – 01.06.2022 23:59)

 

УВАГА: На цьому напрямку зарахування здійснюється ТІЛЬКИ через систему Інтернет-реєстрації кандидатів: https://irk.us.edu.pl

 

UWAGA: Na tym kierunku zapisy odbywają się TYLKO przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.us.edu.pl

 

IMPORTANT: Recruitment for this field of study is carried out in the external enrollment system of the University of Silesia at: https://irk.us.edu.pl

Сілезький університет в Катовіцах
Uniwersytet Śląski w Katowicach

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

онлайн реєстрація
rejestracja elektroniczna

https://irk.us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

освітня пропозиція в Сілезькому університеті в Катовіцах  
oferta studiów w UŚ

https://katalog.us.edu.pl 

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

 

Charakterystyka kierunku:

Studiując na kierunku geologia stosowana II stopnia zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu praktycznych zastosowań geologii. Studia te trwają trzy semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera. Możesz wybrać  jedną z pięciu specjalności. Uruchomienie specjalności w danym roku akademickim jest uzależnione od zrekrutowania co najmniej pięciu studentów na daną specjalność. Po ukończeniu studiów możesz kontynuować naukę na czteroletnich studiach doktoranckich w jednej z dwóch Szkół Doktorskich: Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim oraz Międzynarodowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych. Studia te pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu stosowanych nauk o Ziemi.

Oferowane specjalności:

 1. Geochemia i mineralogia środowiska (GIMŚ)
 2. Geologia poszukiwawcza (GP)
 3. Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych (GZSM)
 4. Hydrogeologia i geologia inżynierska (HIGI)
 5. Geofizyka (GF)

Co nas wyróżnia:

 • ciekawe studia, dające możliwość wyboru specjalności i wielu przedmiotów fakultatywnych,
 • małe grupy ćwiczeniowe, ułatwiony dostęp do zaawansowanej aparatury laboratoryjnej i pomiarowej, indywidualna opieka nauczyciela akademickiego sprzyjająca nawiązywaniu relacji „mistrz – uczeń”,
 • włączanie studentów do prac w ramach programów badawczych, możliwość prowadzenia własnych badań naukowych i tworzenia na tej podstawie publikacji naukowych,
 • możliwość pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszej i jedynej w Polsce aparatury do badań zanieczyszczeń atmosfery zamontowanej w  balonie na ogrzane powietrze,
 • realizacji badań z użyciem specjalistycznej aparatury geofizycznej, geodezyjnej, kamer termowizyjnych, dronów a także mobilnego i stacjonarnego laboratorium badania wód i gruntów,
 • wykonywania badań składu chemicznego większości substancji stałych, cieczy i powietrza z użyciem szerokiego zestawu spektrometrów, mikroskopów, analizatorów i innej aparatury,
 • Śląskie Centrum Wody, które wodą zajmuje się kompleksowo od strony hydrobiologicznej, hydrologicznej, hydrogeologicznej i innych,
 • Międzynarodowe Centrum Badań Polarnych umożliwiające badania obszarów podbiegunowych,
 • możliwość uczestniczenia w programach wymiany studentów: Erasmus, Most, CEEPUS,
 • uznana marka „absolwent geologii UŚ”.

Czego się dowiesz:

 • jakie podstawy z zakresu ogólnej geologii są niezbędne inżynierowi geologii,
 • jakie są zaawansowane zastosowania techniki komputerowej w naukach o Ziemi,
 • jakie są podstawy przedsiębiorczości i jak się poruszać na rynku pracy dla geologów,
 • jak sporządzać  raporty oceny oddziaływania na środowisko,
 • co to są geomateriały, jak je badamy i jak je wykorzystujemy,
 • jakie są zaawansowane techniki badania zanieczyszczeń powietrza i czym naprawdę oddychamy,
 • jakie są zastosowania geofizyki w geologii i nie tylko,
 • co to są zagrożenia naturalne, jak je badać i jak im zapobiegać,
 • jakie są metody geologii poszukiwawczej i jak pracuje współczesny poszukiwacz skarbów Ziemi,
 • jak tworzyć zaawansowane komputerowe modele geologiczne i jakie one dają możliwości tworzenia prognoz i podejmowania decyzji,
 • jak gospodarować zasobami surowców mineralnych, wykorzystywać i utylizować odpady,
 • jak chronić i wykorzystywać zasoby wodne,
 • jakie są zastosowania geologii w budownictwie, hydrotechnice i geotechnice,
 • innych ciekawych rzeczy na wybranych przedmiotach fakultatywnych.

Co będziesz umiał/a:

 • rozwiązywać teoretyczne problemy i praktyczne zadania geologiczne z zakresu wybranej specjalności,
 • wykorzystywać w praktyce poznane metody badań stosowane w geologii, geofizyce,
 • analizować zanieczyszczenia środowiska, wykorzystywać metody monitoringu do projektowania działań naprawczych i remediacji środowiska, a także przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko,
 • podejmować decyzje w kwestii gospodarowania zasobami wody, kopalin, energii, również tej pochodzącej z odnawialnych źródeł,
 • pracować z wykorzystaniem najnowszej aparatury, programów interpretacyjnych, baz danych stosowanych w geologii, wizualizować zgromadzoną wiedzę w formie map (tworzonych w środowisku GIS-owym), modeli komputerowych,
 • dzięki znajomości języka obcego oraz posiadaniu kompetencji społecznych – pracować w międzynarodowych zespołach badawczych

A co dalej...?

Nasi absolwenci pracują między innymi w:

 • przemyśle górniczym (kopalnie głębinowe, odkrywkowe surowców energetycznych, rud metali, surowców skalnych i chemicznych); energetycznym, chemicznym, hutniczym, budownictwie zwłaszcza drogowym i wodnym, koncernach poszukiwawczych w Polsce i na świecie,
 • instytucjach zajmujących się finansowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem działalnością geologiczną, górniczą, ochroną środowiska, gospodarką wodną, energetyką (WFOŚiGW, PGW – Wody Polskie, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, Urzędy Górnicze),
 • służbach geologicznych w Polsce i na świecie (Wielka Brytania, Australia, Dania, Belgia),
 • gospodarce komunalnej (zaopatrzenie w wodę, zagospodarowywanie odpadów, oczyszczanie ścieków), laboratoriach,
 • firmach związanych z ochroną środowiska (sporządzanie raportów OOŚ, projektowanie rozwiązań i urządzeń wspomagających ochronę środowiska, kancelarie prawne),
 • uczelniach i instytutach badawczych w Polsce i na świecie, firmach doradczo – eksperckich,

i chętnie dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami/koleżankami, bo wspólnota studiowania na „Żylecie” – łączy (nie tylko zawodowo).